Poland

Nowe reguły dla Warmii i Mazur. Kiedy następne województwa?

Koronawirus SARS-CoV-2

Fotorzepa/ Piotr Guzik

Nie da siê wykluczyæ, ¿e kolejne województwa zostan¹ objête obostrzeniami, które od soboty bêd¹ wprowadzone w warmiñsko-mazurskim.

Dwa tygodnie od wprowadzenia poluzowania „na próbê" obostrzeñ rz¹d zdecydowa³, ¿e tylko w jednym województwie – warmiñsko-mazurskim – nast¹pi powrót do poprzedniego rygoru sanitarnego, w tym do ponownego przejœcia klas I–III w tryb zdalny. Zamkniête bêd¹ te¿ kina, teatry, galerie handlowe, korty tenisowe i baseny.

W pozosta³ych czêœciach kraju do 14 marca zostan¹ utrzymane obecne zasady. Nowoœci¹ jest zakaz stosowania przy³bic, chust czy kominów do zakrywania ust i nosa. Pojawi³y siê te¿ nowe zasady przekraczania po³udniowej granicy Polski dla osób przyje¿d¿aj¹cych do kraju. – Warunkiem zwolnienia z kwarantanny jest przedstawienie negatywnego wyniku testu, wykonanego w ci¹gu ostatnich 48 godzin. W innym przypadku bêdzie obowi¹zywa³a kwarantanna – zapowiedzia³ minister Adam Niedzielski.

Rzeczpospolita

Rz¹d ju¿ oficjalnie komunikuje, ¿e rozpoczê³a siê III fala koronawirusa. Jej œredni poziom mo¿e przekroczyæ nawet 10–12 tysiêcy zaka¿eñ w tygodniu. W œrodê MZ poinformowa³o o 12 146 nowych. Ale fakt, ¿e coraz wiêcej osób nabywa odpornoœæ – czy to po szczepieniu, czy w wyniku przebytej choroby – sprawia, ¿e rz¹d bardziej optymistycznie patrzy w przysz³oœæ ni¿ na starcie II fali jesieni¹ ubieg³ego roku. Minister Niedzielski nie wykluczy³, ¿e w kolejnych województwach bêd¹ wprowadzane obostrzenia.

Z naszych rozmów wynika, ¿e poza dynamik¹ zaka¿eñ w III fali licz¹ siê te¿ takie czynniki, jak podejœcie obywateli do przestrzegania obowi¹zuj¹cych rygorów oraz to, jak czêsto w Polsce bêd¹ pojawiaæ siê nowe warianty wirusa, w tym brytyjski i nie tylko. Z naszych informacji wynika te¿, ¿e jeœli konieczne bêd¹ szybkie decyzje o wprowadzaniu obostrzeñ w kolejnych województwach, to takie decyzje bêd¹ zapadaæ na bie¿¹co. Priorytetem jest próba wyp³aszczenia jak najbardziej III fali.

Jakie s¹ reakcje na decyzje og³oszone w œrodê? – Mam mieszane uczucia – mówi „Rzeczpospolitej" Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan. – Dziœ ciesz¹ siê wszystkie województwa poza warmiñsko-mazurskim. Mam jednak wra¿enie, ¿e ta radoœæ mo¿e byæ krótkotrwa³a, bo za chwilê ponowne lockdowny mog¹ obj¹æ inne regiony kraju – t³umaczy. Przekonuje, ¿e zdecydowanie bardziej efektywne by³oby wypracowanie rozwi¹zañ, które pozwoli³yby funkcjonowaæ wielu obszarom ¿ycia, nie tylko gospodarczego, pomimo wystêpowania covidu. – Od dawna sugerujemy rz¹dowi m.in. szersze testowanie, skuteczniejsz¹ izolacjê zaka¿onych, przyspieszenie akcji szczepieñ, wzmo¿enie restrykcji sanitarnych w du¿ych skupiskach ludzi, czyli tam, gdzie jest to konieczne. To kierunek, którego potencja³ absolutnie nie jest wykorzystany – twierdzi Baczewski.

Od kilku tygodni premier Mateusz Morawiecki oraz np. wiceminister rozwoju Olga Semeniuk odwiedzaj¹ ró¿ne firmy w kraju, by rozmawiaæ z przedsiêbiorcami oraz pokazywaæ opinii publicznej efekty kolejnych programów rz¹du. W œrodê w Sejmie premier Morawiecki mówi³ jednak przede wszystkim o kwestii likwidacji luki VAT-owskiej. Jak s³yszymy, to mia³o byæ wyst¹pienie, którego celem by³a m.in. mobilizacja klubu PiS w Sejmie. Jak te¿ s³yszymy, premier chcia³ przypomnieæ, jakie jest pole gry oraz podzia³, który PiS uznaje za wygodny. Czyli walkê z nadu¿yciami VAT-owskimi zestawion¹ z sytuacj¹ w czasie rz¹dów Platformy i PSL. – Bêdziemy dalej naprawiali pañstwo. Wierzymy w to, ¿e Polska jest silnym, sprawiedliwym i solidarnym pañstwem, nale¿¹cym do ca³ego narodu – mówi³ premier w swoim wyst¹pieniu. Jak dodawa³, w trakcie rz¹dów PO-PSL pañstwo by³o tylko „nocnym stró¿em". – Sk³ama³ pan dzisiaj wiêcej razy, ni¿ jest dziur w pana oœwiadczeniu maj¹tkowym – replikowa³ w Sejmie Borys Budka, lider PO.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals