Poland

Nowe porządki na Westerplatte

Ruszaj¹ przygotowania do budowy plenerowego Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, a tak¿e kwatery wojennej.

W pierwszej kolejnoœci zaplanowane s¹ prace saperskie na dzia³ce, która w grudniu zosta³a przydzielona muzeum przez wojewodê pomorskiego. Usuniête zostan¹ chwasty, uschniête drzewa, stare pniaki i korzenie.

Jak informuje dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Œwiatowej, ¿o³nierze z 2 Mazowieckiego Pu³ku Saperów rozpoczn¹ dzia³ania 8 lutego. Bêd¹ oni prowadzili prace na Westerplatte do czerwca, maj¹ z nimi wspó³dzia³aæ archeolodzy.

Trwaj¹ te¿ przygotowania do budowy cmentarza ¿o³nierzy Wojska Polskiego, na którym zostan¹ z³o¿one szcz¹tki kilku obroñców Westerplatte odnalezionych przez muzealnych archeologów i zidentyfikowane przez naukowców Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Prace te tak¿e poprzedz¹ badania archeologiczne.

Znana jest koncepcja architektoniczna cmentarza wojskowego. Konkurs zosta³ rozstrzygniêty pod koniec grudnia. Wygra³a go pracownia NM Architekci z Warszawy. – Dla nas niezwykle istotne by³o to, aby cmentarz zosta³ dostrze¿ony jako czêœæ Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, aby wpisa³ siê w za³o¿enia programowe ca³ej memoratywnej, muzeologicznej koncepcji. Bardzo wa¿ne by³o dla nas, aby w ca³ej koncepcji cmentarza obok placu apelowego i miejsca pochówku wkomponowaæ oraz wyeksponowaæ wartowniê nr 5 i willê oficersk¹ – relikty Wojskowej Sk³adnicy Tranzytowej – stwierdzi³ po og³oszeniu konkursu dr Nawrocki.

Cmentarz na Westerplatte ma byæ gotowy 1 wrzeœnia 2022 r.

Pod koniec poprzedniego roku wojewoda pomorski wyda³ decyzjê o zezwoleniu na rozpoczêcie budowy muzeum, który bêdzie stanowi³ oddzia³ Muzeum II Wojny Œwiatowej w Gdañsku. Pozwala to na rozpoczêcie inwestycji wed³ug koncepcji, która zosta³a przedstawiona w sierpniu 2020 r. przez Ministerstwo Kultury.

Nowe muzeum obejmie teren ca³ej bitwy z 1939 r. Budowa muzeum potrwa prawdopodobnie do 2026 r., ale poszczególne czêœci bêd¹ otwierane stopniowo. W sumie obejmie ono oko³o 26,5 tys. mkw.

Odbudowanych zostanie siedem obiektów wchodz¹cych przed wojn¹ w sk³ad Wojskowej Sk³adnicy Tranzytowej. Powierzchnia wystawy sta³ej bêdzie wynosiæ prawie 3,5 tys. mkw. Muzeum plenerowe oparte zostanie na oryginalnych œcie¿kach komunikacyjnych dawnej Wojskowej Sk³adnicy Tranzytowej, ale te¿ „po³¹czy nowoczesn¹ architekturê z odbudow¹ reliktów".

Inwestycja bêdzie realizowana w trzech etapach. Do 2022 r. przewidziana jest modernizacja budynku by³ej elektrowni (nale¿¹cego wczeœniej do Stra¿y Granicznej) wraz z aran¿acj¹ wnêtrz i zagospodarowaniem terenu. Planowana jest te¿ przebudowa cmentarza wojskowego, z uwzglêdnieniem pozosta³oœci wartowni nr 5 i willi oficerskiej.

Drugi etap obejmie strefy magazynowo-wojskowe sk³adnicy tranzytowej, w tym placówkê Fort, wybrane magazyny amunicyjne, budynek zawiadowcy stacji oraz czerwony mur, który stanowi³ granicê wojskowej sk³adnicy amunicji na Westerplatte. Ostatni etap realizowany bêdzie w po³udniowo-zachodniej czêœci pó³wyspu. Zak³ada budowê nowego obiektu muzealnego, a tak¿e remonty koszar oraz wartowni nr 3, uzupe³nienie pozosta³oœci kasyna podoficerskiego, budynku administracyjnego i starych koszar.

Przypomnijmy, ¿e w lipcu 2019 r. rz¹d po sporze z samorz¹dem gdañskim przej¹³ teren, na którym znajduje siê Westerplatte. Wiceminister kultury Jaros³aw Sellin stwierdzi³ wtedy, ¿e samorz¹d nie radzi sobie z zagospodarowaniem terenu. Specjaln¹ ustawê przygotowali pos³owie PiS.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17