Poland

Nowe obostrżenia: w pracy też trzeba zakrywać nos i usta

Kadry

Pracownik w maseczce

Od 28 listopada 2020 r. nale¿y w pracy zakrywaæ nos i usta. Wyj¹tkiem jest przebywanie samemu w pomieszczeniu.

Adobe Stock

Do tej pory nakaz noszenia maseczek obowi¹zywa³ w przestrzeni publicznej: œrodkach komunikacji miejskiej, sklepach, urzêdach itp. Od soboty zasada ta dotyczy tak¿e ka¿dego pracownika, chyba, ¿e w pomieszczeniu przebywa sam - czytamy na proawo.pl.

Nowe obostrzenie przewiduje rozporz¹dzenie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia okreœlonych ograniczeñ, nakazów i zakazów w zwi¹zku z wyst¹pieniem stanu epidemii i obowi¹zuje od soboty 28 listopada br. Brak jest jeszcze regulacji na poziomie ustawy, które maja wejœæ w ¿ycie 27 grudnia 2020 r.

Par. 25. ust. 2c) rozporz¹dzenia stanowi, ¿e obowi¹zek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzie¿y lub jej czêœci, maski, maseczki, przy³bicy albo kasku ochronnego obowi¹zuje tak¿e w zak³adach pracy, je¿eli w pomieszczeniu przebywa wiêcej ni¿ 1 osoba oraz w budynkach u¿ytecznoœci publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwoœci, kultury, kultu religijnego, oœwiaty, szkolnictwa wy¿szego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spo³ecznej lub socjalnej, obs³ugi bankowej, handlu, gastronomii, us³ug, w tym us³ug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obs³ugi pasa¿erów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym œródl¹dowym. W przepisach wyjaœniono, ¿e za budynek u¿ytecznoœci publicznej uznaje siê tak¿e budynek biurowy lub socjalny.

Wobec powy¿szego dystans stosowany w pracy traci na znaczeniu. Co do zasady osoby pracuj¹ce w du¿ych przestrzeniach takich jak hale lub chocia¿by strefy typu open space bêd¹ zobowi¹zane zakrywaæ nos i usta. Z przepisów wynika, ¿e taki sam obowi¹zek dotyczy pomieszczeñ socjalnych, w zwi¹zku z czym pracownicy spo¿ywaj¹cy posi³ki w pracy powinni zadbaæ o to, by jeœæ w samotnoœci.

Football news:

Pioli on Zlatan's red: He apologized. This is what great champions do, which is what Ibrahimovic is
Pep Guardiola: Football is complicated. The only way I know how to be a coach is just to think about Sheffield
Conte said that Eriksen will not leave Inter: He is part of our project. Christian is a very smart guy
Tuchel wants to see Holand at Chelsea. The club will not buy Rice from West Ham after the change of coach
Eriksen pro goal for Milan: It was the perfect free kick for me. I am very happy
Conte on 2-1 with Milan: Before the winning goal, the result was unfair. Their goalkeeper is the best player of the match
Mikel Arteta: Arsenal did everything right, but they lost. Wins give confidence