Poland

Nowe logo legendarnego studia filmowego

Studio filmowe Warner Bros zmienia logo. Ma byæ prostsze i nowoczesne.

Logo Warner Bros to jedno z najbardziej rozpoznawanych na œwiecie. Z³ote litery, w z³otej tarczy na niebieskim tle ze z³ota opask¹ przez œrodek tarczy z napisem Warner Bros. Zast¹pi uproszczona tarcza z niebieskim t³em i bia³ymi literami WB.

Nowe logo dla filmowego giganta stworzy³a agencja Pentagram. Zdecydowano siê nie tylko na sp³aszczenie dotychczasowego logotypu, ale tak¿e na zminimalizowanie gamy kolorystycznej do bieli i niebieskiego. Zniknê³o charakterystyczne dla tego znaku z³oto.

Nowy znak graficzny ma wiêcej lekkoœci i jest zdecydowanie bardziej minimalistyczny.

Po konsultacjach z pracownikami koncernu Pentagram uzna³, ze prosta, minimalistyczna forma bêdzie odzwierciedlaæ now¹, cyfrowa erê w historii Warner Bros.

Studio filmowe oficjalnie zaprezentowa³o nowe logo podczas premiery filmu "Locked Down". Na Twitterze pojawi³ siê zamieszczony przez Cartoon Crave film, na którym widaæ nowe logo.

Prace nad projektem trwa³y trzy lata. Wytwórnia chcia³a, by nowe logo by³o dobrze rozpoznawalne i widoczne w mediach elektronicznych, ale jednoczeœnie silnie nawi¹zywa³o do tradycji i do starego Logo, które funkcjonowa³o od 1984 roku, z niewielkimi modyfikacjami w latach 90. zesz³ego wieku.

Pentagram opracowa³ nie tylko nowe logo dla koncernu, ale tak¿e specjaln¹ czcionkê - Warner Bros. Condensed Bold.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7