Poland

Nowe kary dla młodocianych w Szwecji

Dozór elektroniczny

Adobe Stock

Wprowadzono mo¿liwoœæ skazywania m³odocianych przestêpców na nowe kary: elektroniczny nadzór.

1 stycznia 2021 r. w Szwecji wesz³a w ¿ycie ustawa, która ma po³o¿yæ kres hochsztaplerstwu i niep³aconym mandatom, oraz rozporz¹dzenie wprowadzaj¹ce elektroniczny dozór dla niereformowalnych m³odocianych przestêpców.

S³upy, których siê tu nazywa samochodowymi bramkarzami, zarejestrowani s¹ jako w³aœciciele wielu pojazdów. Poprzez wykorzystanie s³upa faktyczny w³aœciciel pojazdu nie musi ponosiæ ¿adnej odpowiedzialnoœci za niep³acenie podatków i mandatów. Ten obowi¹zek bowiem spoczywa na zarejestrowanym w³aœcicielu, czyli bramkarzu aut. Ten zaœ nigdy nie p³aci podatków ani nie ponosi ¿adnych kosztów. S³upami s¹ bowiem osoby niedysponuj¹ce oficjalnie dochodami ani mieniem, które mo¿na by zaj¹æ. Pañstwo na tych oszustwach znacznie traci i góra d³ugów np. z niezap³aconych mandatów ci¹gle roœnie. Jest te¿ zupe³nie mo¿liwe, na co zwraca³a uwagê pose³ opozycyjnej Umiarkowanej Partii Koalicyjnej Boriana Aberg, zarejestrowanie s³upa jako w³aœciciela samochodu nawet bez jego wiedz...

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7