Poland

Nowe Horyzonty na życzenie

G³osem nie¿yj¹cego Andrzeja Wajdy rozpocznie siê 20. edycja Miêdzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty. Zmar³y w 2016 r. re¿yser jest bowiem jednym z twórców u¿yczaj¹cych g³osu postaciom z animacji Mariusza Wilczyñskiego „Zabij to i wyjedŸ z tego miasta", która powstawa³a przez ostatnich kilkanaœcie lat. Ale nie tylko to czyni dzie³o Wilczyñskiego wyj¹tkowym. Jako jeden z nielicznych filmów bêdzie ono pokazywane tak¿e w tradycyjnej formule kinowej. Bo wiêkszoœæ z ponad 170 pokazów wroc³awskiego festiwalu ze wzglêdu na pandemiê zosta³a przeniesiona do sieci. Tym samym rozpoczynaj¹ce siê 5 listopada Nowe Horyzonty bêd¹ jednym z najwiêkszych internetowych festiwali filmowych w Europie.

Organizatorzy wroc³awskiego festiwalu ju¿ wiosn¹ rozpoczêli prace nad specjaln¹ platform¹ internetow¹, na której udostêpnione zostan¹ filmy. Wystarczy zarejestrowaæ siê na stronie festiwalu i wykupiæ bilet na dany seans. Przy zmienionej formule imprezy posiadacze karnetów mog¹ obejrzeæ 50 dowolnych filmów, oczywiœcie jeœli wczeœniej nie zdecydowali siê na zwrot karnetu lub przesuniêcie go na przysz³oroczn¹ edycjê Nowych Horyzontów.

W nowej sytuacji zrezygnowano te¿ z tradycyjnych bloków godzinowych, dlatego filmy mo¿na ogl¹daæ w dowolnym momencie trwania festiwalu. A co za tym idzie, mo¿liwe jest swobodne uk³adanie w³asnego programu, ³¹czenie ze sob¹ krótkich metra¿y, filmów skandynawskich czy wschodnioeuropejskich fabu³. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e ka¿da produkcja ma swój limit obejrzeñ. Organizatorzy festiwalu zapewniaj¹ jednak, ¿e jeœli dany film bêdzie cieszy³ siê du¿¹ popularnoœci¹, postaraj¹ siê przekonaæ dystrybutorów do zwiêkszenia tego limitu. Bo mi...

Football news:

Messi dedicated the goal to Maradona: under the Barca Jersey, he put on a retro Newells old boys t-shirt. Diego played 5 games for him in 1993
Cavani scored 3 (2+1) points, coming on as a substitute in Manchester United's match with Southampton. He has 3 goals in 5 games in the Premier League
Solskjaer about the comeback against Southampton (3:2): Manchester United never give up - this is a feature of the club
Koeman about 4:0 with Osasuna: an Important win, I'm happy. Barcelona can't afford to lose any more
Milan have scored in 29 consecutive Serie A games. This is a repeat of the club record of 1973
Messi dedicated the goal to Maradona, showing a newells old boys t-shirt
Clarence Seedorf: if Barcelona sign Depay, so much the better for them. One of Europe's top talents