Poland

Nowe auto dla amerykańskich listonoszy

Zwyciêzca przetargu na nowe amerykañskie auto dla listonoszy powinien zostaæ og³oszony ju¿ jesieni¹ 2019 roku. Jednak dopiero teraz wybrano finalistê przetargu wartego 6,3 mld dolarów.

Zapad³a decyzja o przetargu na zamówienie za 6,3 mld dolarów (oko³o 23,5 mld z³) dla poczty amerykañskiej (USPS – United States Postal Service) nowych pojazdów dostawczych. Wybrano firmê znan¹ g³ównie z budowy pojazdów dla wojska Oshkosh Defence, która wyprodukuje 165 000 aut w ci¹gu nastêpnej dekady. Firma zamierza wyposa¿yæ pojazdy w energooszczêdne silniki spalinowe lub napêdy akumulatorowo-elektryczne.

Nowe auto poczty w USA.

Amerykanie odsuwaj¹ na bok legendê, która nosi nazwê Grumman LLV. 140 000 pojazdów dostawczych United States Postal Service, które wygl¹daj¹ jak bia³e pude³ka po butach przechodzi na emeryturê. Powodów jest kilka. Jednym z nich jest œredni wiek floty wynosz¹cy 28 lat, czyli o cztery lata powy¿ej pierwotnie planowanego czasu eksploatacji. Z drugiej strony w dobie pojazdów hybrydowych i elektrycznych silniki benzynowe, które spalaj¹ œrednio 24 l/100 km nie pasuj¹ do nowej rzeczywistoœci. Oprócz kosztów paliwa, USPS, które zatrudnia 497 157 sta³ych pracowników, boryka siê z ogromnymi kosztami napraw. G³ównym problemem jest znalezienie techników samochodowych, którzy wiedz¹, jak naprawiaæ pojazdy, z których czêœæ ma ponad 30 lat.

Grumman LLV – tak wygl¹da obecnie najczêœciej spotykany samochód rozwo¿¹cy pocztê w USA.

Do przetargu, w 2016 roku zosta³o zakwalifikowanych szeœæ firm: AM General, Karsan, Mahindra, Oshkosh, Utilimaster i VT Hackney. Wytyczne dotyczy³y m.in tego ¿eby po³owa nowej floty posiada³a napêd hybrydowy, przeœwit pojazdu nie by³ mniejszy ni¿ 18,5 cm, a szerokoœæ drzwi wynosi³a co najmniej 76 cm. Ca³kowita d³ugoœæ auta to 5,84 metra. Decyzja o tym, komu zostanie udzielone zamówienie, powinna pierwotnie zapaœæ jesieni¹ 2016 roku.

Flota USPS sk³ada siê obecnie z 232 372 pojazdów. W zesz³ym roku amerykañska poczta dostarczy³a 146,4 miliarda listów i 6,2 miliarda paczek pod 158,6 miliona adresów. Kierowcy pokonali dystans 2,25 miliarda km. Amerykañska poczta obs³uguje 47 procent œwiatowej poczty. W ubieg³ym roku firma kupi³a 675 000 nowych opon do swoich pojazdów. Do samego koñca w przetargu bra³o udzia³ kilka firm. Jedn¹ z nich by³ Ford, który chcia³ zachêciæ kontrahenta technologi¹ autonomiczn¹.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals