Poland

Nowacka: Ulica pokazuje, że czas PiS-u się skończył

Barbara Nowacka

Barbara Nowacka

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

- Wœciekli s¹ te¿ przedsiêbiorcy, nauczyciele, przedstawiciele s³u¿by zdrowia. Ulica dzisiaj pokazuje, a w przysz³oœci tak¿e wybory, ¿e czas PiS-u siê skoñczy³ - uwa¿a pos³anka KO Barbara Nowacka.

W sobotê w centrum Warszawy odby³a siê demonstracja, zwo³ana w 102. rocznicê uzyskania przez Polki praw wyborczych. Manifestanci protestowali przeciwko wyrokowi Trybuna³u Konstytucyjnego ws. aborcji. Policja powtarza³a przez megafony komunikaty o nielegalnoœci zgromadzenia i apelowa³a o zejœcie z jezdni. Czêœæ uczestników by³a legitymowana przez funkcjonariuszy.

W trakcie manifestacji pos³anka Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej zosta³a zaatakowana gazem ³zawi¹cym.

- Policjant nie mia³ powodu u¿ywaæ takiego œrodka przymusu (wobec mnie). Odpycha³ mnie tarcz¹ i uwa¿a³, ¿e mo¿e dwa razy psikn¹æ gazem w osobê ni¿sz¹ od niego o pó³ g³owy? - komentowa³a Nowacka w rozmowie z Polsat News.

Zapytana, czy ma pretensje do funkcjonariusza, który u¿y³ gazu, odpowiedzia³a: Nie rozmawiajmy w ten sposób. Nie jestem panieneczk¹, by mieæ "pretensje", ale obywatelk¹, wobec której funkcjonariusz nadu¿y³ œrodków.

- O mojej sprawie mówimy tylko dlatego, ¿e mam immunitet poselski - doda³a. Zdaniem pos³anki osoby protestuj¹ce mierz¹ siê z podobnymi sytuacjami ka¿dego dnia.

- Je¿eli policjanci dostali polecenie, by byæ agresywnym, powinni siê zastanowiæ, czy chc¹ s³u¿yæ w tej formacji - komentowa³a.

Football news:

Barcelona would not consider Messi's participation in the game with Athletic if it were not for the trophy match
Jurgen Klopp: Manchester United are now flying forward and we have difficulties. But we are not so far from the top of the form
Klopp on hugs: If it was a threat to the players' health, we wouldn't do it. The pitch is a safe place
Mourinho to Bale in training: Do you want to stay here or go back to Real Madrid and not play football?
Paul Pogba: The match against Liverpool will be a battle. Manchester United need to keep calm
Roten on Mbappe: He's getting worse with his teammates. When Kylian is successful, he is like Ronaldo
Lampard 1-0 with Fulham: Chelsea pressed, and there was a feeling that we would score. It was important to be patient