Poland

Nowacka: Trwa systemowe zastraszanie obywateli

Polityka

Barbara Nowacka

Ratownicy udzielaj¹ pomocy Barbarze Nowackiej w czasie sobotnich protestów

AFP

- My ich rozliczymy. To nie jest tak, ¿e zachowania agresywne wobec obywatelek i obywateli ujd¹ p³azem. I mówiê tutaj i o nadzorcach, czyli o panu (wicepremierze Jaros³awie) Kaczyñskim, panu (ministrze Mariuszu) Kamiñskim, ale równie¿ o komendancie sto³ecznym (policji), który odpowiada za tê akcjê, i policjantach, którzy albo s¹ Ÿle szkoleni, albo czêsto nie radz¹ sobie w takich sytuacjach - zapowiedzia³a Barbara Nowacka, pos³anka Koalicji Obywatelskiej, która w sobotê w czasie protestu w Warszawie zosta³a potraktowana gazem przez jednego z funkcjonariuszy.

W sobotê w centrum Warszawy odby³a siê demonstracja, zwo³ana w 102. rocznicê uzyskania przez Polki praw wyborczych. Manifestanci protestowali przeciwko wyrokowi Trybuna³u Konstytucyjnego ws. aborcji. Policja powtarza³a przez megafony komunikaty o nielegalnoœci zgromadzenia i apelowa³a o zejœcie z jezdni. Czêœæ uczestników by³a legitymowana przez funkcjonariuszy. Uczestnicy manifestacji skar¿yli siê, ¿e mundurowi otaczali grupki demonstrantów i nie pozwalali im wyjœæ poza kordon, do czasu wylegitymowania ka¿dego z osobna.

Dowiedz siê wiêcej: Protest kobiet w Warszawie. Policja zatrzyma³a demonstracjê

W trakcie manifestacji pos³anka Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej „zosta³a zaatakowana gazem w trakcie interwencji poselskiej” - jak napisa³ na Twitterze jej kolega klubowy Micha³ Szczerba.

Nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik Komendanta Sto³ecznego Policji, poinformowa³, ¿e skierowani na miejsce funkcjonariusze z wydzia³u kontroli maj¹ zweryfikowaæ czy dosz³o do takiego zdarzenia i dlaczego pos³anka zosta³a spryskana gazem. Jednak jeszcze w sobotê w mediach spo³ecznoœciowych opublikowane zosta³y zdjêcia, dokumentuj¹ce, ¿e Nowacka zosta³a potraktowana gazem z bardzo bliskiej odleg³oœci.

Jak poinformowa³o w niedzielê twitterowe konto Kancelarii Sejmu, tego dnia marsza³ek El¿bieta Witek rozmawia³a z gen. Jaros³awem Szymczkiem, Komendantem G³ównym Policji, w sprawie „okolicznoœci u¿ycia gazu ³zawi¹cego wobec pos³anki Barbary Nowackiej, w trakcie sobotnich demonstracji”. „Oczekiwane s¹ niezw³oczne, pisemne wyjaœnienia w tej sprawie” - czytamy w komunikacie.

Przeczytaj: Marsza³ek Witek oczekuje wyjaœnieñ ws. potraktowania pos³anki Nowackiej gazem

- Stojê z legitymacj¹ poselsk¹ i dostajê z bardzo bliskiej odleg³oœci gazem pieprzowym prosto w twarz. Dostajê w oczy, w ucho, dostaj¹ te¿ stoj¹ce obok mnie osoby - opowiada³a w niedzielê o zdarzeniu Barbara Nowacka. - Nie by³o to przyjemne doœwiadczenie - doda³a w rozmowie z TVN24.

Pos³anka Koalicji Obywatelskiej zwróci³a uwagê, i¿ „mo¿na powiedzieæ, ¿e tylko dlatego o tym dzisiaj rozmawiamy, ¿e jestem pos³ank¹ na Sejm”. - Takie rzeczy dziej¹ siê na protestach od 11 listopada bardzo czêsto. Trwa systemowe zastraszanie obywateli, a policja potem, po tych wszystkich zdarzeniach, opowiada bzdury i nieprawdy - podkreœli³a.

Nowacka zapowiedzia³a „rozliczenie” za podobne zdarzenia. - To nie jest tak, ¿e zachowania agresywne wobec obywatelek i obywateli ujd¹ p³azem. I mówiê tutaj i o nadzorcach, czyli o panu (wicepremierze Jaros³awie) Kaczyñskim, panu (ministrze Mariuszu) Kamiñskim, ale równie¿ o komendancie sto³ecznym (policji), który odpowiada za tê akcjê, i policjantach, którzy albo s¹ Ÿle szkoleni, albo czêsto nie radz¹ sobie w takich sytuacjach - mówi³a liderka Inicjatywy Polska. 

Zdaniem pos³anki „wiele do ¿yczenia pozostawia w ogóle to, co robi³a wczoraj policja”. - Ale wiemy, kto wyda³ takie rozkazy, kto wyda³ rozkazy „eskalowaæ protesty”. To jest pan Kaczyñski - wskaza³a Barbara Nowacka.

Football news:

Ex-Barca president Gaspar on Setien's compensation: The club has laid out its arguments, the coach has laid out his own. The new president will decide everything, I hope
Koeman after Cornell: You can't miss a penalty twice as a Barca player. This is not serious
Wojciech Szczesny: Juventus wants to win trophies
George Weah: Ronaldo is not the best in the world, but he worked insanely hard to become one. He deserves everything he has achieved
Chelsea have confirmed the loan of Tomori to Milan. It was reported that he can be bought for 28 million euros
Mbappe would like to play at Real Madrid or Liverpool. He is thinking a lot about his future at PSG
Raul is the only Real Madrid candidate in the event of Zidane's resignation (As)