Poland

Nowacka: PiS - mentalne ZOMO. Policja miażdżyła tarczami

Barbara Nowacka

tv.rp.pl

Po 102 latach prawa kobiet s¹ zagro¿one przez ultrakonserwatywny rz¹d - mówi³a w rozmowie z Zuzann¹ D¹browsk¹ pos³anka Koalicji Obywatelskiej, Barbara Nowacka.

T³umacz¹c swój udzia³ w proteœcie przeciwko wyrokowi TK na Trasie £azienkowskiej Nowacka mówi³a, ¿e pos³anki wspieraj¹ce protest chodz¹ na demonstracje choæby po to, by zbieraæ dane zatrzymywanych przez policjê (policja, wed³ug Nowackiej, czasem nie udziela uczestnikom demonstracji takich informacji).

- Policja zaczê³a u¿ywaæ nieadekwatnych metod - mia¿d¿yæ ich tymi tarczami, spychaæ. Nast¹pi³a szybka i bardzo brutalna akcja, by³a nieadekwatna wobec wszystkich tam - opisywa³a przebieg demonstracji na Trasie £azienkowskiej Nowacka.

- Je¿eli by³ parali¿ miasta, trzeba zapytaæ kto w mieœcie za to opowiada - czy aby nie policjanci, którzy zatrzymywali ludzi, robili kordony na g³ównych arteriach - zaznaczy³a.

- Ja nie jestem policjantk¹, ale pamiêtam, ¿e kiedy pielêgniarki blokowa³y ulice na pocz¹tku wieku, blokady by³y po prostu znoszone. Nie ma potrzeby u¿ywania gazu. Policja potraktowa³a protestuj¹cych na Trasie £azienkowskiej tak, jakby to by³a grupa wyszkolonych do walki pseudokibiców - podkreœli³a Nowacki.

- le siê dzieje - podsumowa³a pos³anka Koalicji Obywatelskiej.

- By³am zdumiona nieadekwatnoœci¹ dzia³añ. Nie chodzi o jednostkowego policjanta. Dosta³ gaz, dosta³ przyzwolenie na jego u¿ycie i u¿y³ z odleg³oœci, z której nie powinno siê nikogo traktowaæ gazem. Ja jestem, pomimo 45 lat, osob¹ zdrow¹. Ale potrafiê sobie wyobraziæ kogoœ, kto móg³ powa¿nie ucierpieæ - tak Nowacka mówi³a o policjancie, który rozpyli³ jej w twarz gaz z bliskiej odleg³oœci.

- le siê dzieje w policji, w polskich s³u¿bach, od czasu nastania pana Jaros³awa Kaczyñskiego - stwierdzi³a Nowacka.

Pos³anka oœwiadczy³a te¿, ¿e jak dot¹d ¿aden przedstawiciel policji nie dzwoni³ do niej z przeprosinami.

- Mam wra¿enie, ¿e oni w tym PiS-ie s¹ tam, gdzie sta³o ZOMO. Jesteœcie ZOMO w tej chwili - porównanie jest oczywiœcie przerysowane, jeszcze nie wszystkich pa³uj¹, ale tego jest coraz wiêcej. PiS mentalnie sta³ siê ZOMO - podsumowa³a.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years