Poland

Nowa Zelandia: Trzy silne trzęsienia ziemi w ciągu doby

Polecenie ewakuacji wydano mieszkañcom czêœci wschodniego wybrze¿a jednej z dwóch g³ównych wysp Nowej Zelandii po trzecim w ci¹gu doby trzêsieniu ziemi.

Trzêsienie ziemi o magnitudzie 8,0 zarejestrowano w pobli¿u wysp Kermadec na Oceanie Spokojnym, po³o¿onych na pó³nocny-wschód od Nowej Zelandii. Nieco wczeœniej w regionie wyst¹pi³o trzêsienie o magnitudzie 7,4, a jeszcze wczeœniej - o magnitudzie 7,2, po którym wydano, a nastêpnie wycofano ostrze¿enie przed tsunami. Wstrz¹sy odczu³y dziesi¹tki tysiêcy ludzi, odnotowano te¿ wstrz¹sy wtórne.

Nowozelandzka Agencja Zarz¹dzania Kryzysowego (NEMA) wyda³a ostrze¿enie przed tsunami dla regionów wschodniego wybrze¿a Wyspy Pó³nocnej.

"Ludzie w pobli¿u wybrze¿a musz¹ natychmiast przemieœciæ siê na wiêksz¹ wysokoœæ lub wg³¹b l¹du i opuœciæ strefy ewakuacji zwi¹zane z tsunami. Nie zostawajcie w domach" - brzmia³ adresowany do mieszkañców czêœci wybrze¿a komunikat agencji, w którym podkreœlono, ¿e choæ wstrz¹sy mog³y nie byæ odczuwalne na terenie ca³ego wybrze¿a, to z uwagi na zagro¿enie "niszczycielskim tsunami" ewakuacja musi zostaæ przeprowadzona bezzw³ocznie.

Dla pozosta³ych rejonów Nowej Zelandii ostrze¿enie nie zosta³o wydane.

Do tej pory brak doniesieñ o zniszczeniach wywo³anych czwartkowymi trzêsieniami ziemi w Nowej Zelandii.

"Mam nadziejê, ¿e wszyscy maj¹ siê dobrze - szczególnie ci na wschodnim wybrze¿u, którzy mogli odczuæ pe³n¹ si³ê tego trzêsienia ziemi" - napisa³a w mediach spo³ecznoœciowych premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern.

Football news:

Coman avoided a serious knee injury in the match with Union and can play against PSG
Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again