Poland

Nowa Zelandia: Szczepionka Pfizer/BioNTech dla każdego

Jacinda Ardern

AFP

Nowa Zelandia podpisa³a umowê na dostawê dodatkowych 8,5 mln dawek szczepionek Pfizer/BioNTech na COVID-19, co wystarczy do zaszczepienia ponad 4 mln mieszkañców kraju - poinformowa³a premier Jacinda Ardern.

Ardern poinformowa³a, ¿e jej rz¹d postanowi³ uczyniæ koncern Pfizer g³ównym dostawc¹ szczepionek na COVID-19, poniewa¿ testy kliniczne wykaza³y, ¿e szczepionka Pfizer/BioNTech jest skuteczna w 95 proc. w ochronie przed objawowym zaka¿eniem koronawirusem SARS-CoV-2.

Program szczepieñ w Nowej Zelandii rozpocz¹³ siê w lutym. Do koñca roku rz¹d Ardern chce wyszczepiæ ca³¹ populacjê kraju.

Nowa Zelandia jest jednym z najskuteczniej walcz¹cych z pandemi¹ pañstw œwiata - jak dot¹d w kraju zmar³o 26 chorych na COVID-19, a liczba wykrytych zaka¿eñ nieznacznie przekracza 2 tysi¹ce.

W ci¹gu ostatniej doby w Nowej Zelandii nie wykryto ¿adnego zaka¿enia koronawirusem.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR