Poland

Nowa Zelandia siódmym krajem świata z legalną eutanazją

Pacjent na szpitalnym ³ó¿ku pod³¹czony do kroplówki

stock.adobe.com

W Nowej Zelandii, równolegle z wyborami parlamentarnymi, odby³y siê dwa referenda. Wstêpne wyniki tych referendów, podane przez nowozelandzk¹ Komisjê Wyborcz¹ wskazuj¹, ¿e Nowozelandczycy zag³osowali za legalizacj¹ eutanazji, ale przeciw legalizacji marihuany stosowanej w celach rekreacyjnych.

Komisja Wyborcza podaj¹c wstêpne wyniki podkreœli³a, ¿e do podliczenia zosta³o blisko pó³ miliona g³osów, z których wiêkszoœæ oddali Nowozelandczycy mieszkaj¹cy poza granicami kraju.

Jednoczeœnie przedstawiciele Komisji zaznaczaj¹, ¿e g³osy te nie zmieni¹ wyniku g³osowania ws. legalizacji eutanazji. Mog¹ natomiast zmieniæ wynik g³osowania ws. legalizacji rekreacyjnego za¿ywania marihuany.

Pe³ne wyniki referendum poznamy 6 listopada.

Z danych dostêpnych na dziœ wiadomo, ¿e za dopuszczeniem stosowania eutanazji zag³osowa³o 65,2 proc. wyborców. Nowa Zelandia stanie siê wiêc siódmym pañstwem na œwiecie, które zalegalizuje eutanazjê.

Przepisy pozwalaj¹ce pacjentom, którym lekarze daj¹ mniej ni¿ szeœæ miesiêcy ¿ycia, na poddanie siê eutanazji, wejdzie w ¿ycie w listopadzie 2021 roku.

Eutanazji bêd¹ mog³y poddawaæ siê jedynie osoby pe³noletnie, a proœbê o eutanazjê bêdzie musia³o zaakceptowaæ dwóch lekarzy.

Z kolei w referendum dotycz¹cym rekreacyjnego za¿ywania marihuany, 53,1 proc. g³osuj¹cych opowiedzia³o siê przeciw.

Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern mia³a zag³osowaæ na "tak" w obu referendach.

Football news:

Koeman on 4:0 with Dynamo Kyiv: Today was the Barcelona we want to see
Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season
Holand has scored 15 goals in the Champions League the fastest. 7 games better than the record