Poland

Nowa wersja Merkel. Nowy szef najważniejszej partii w Europie

AFP

Armin Laschet na czele niemieckiej CDU to by³a opcja najmniej ryzykowna. Nie pogrzebie legendy Merkel i naj³atwiej przyjdzie mu zawieraæ ró¿norodne koalicje.

Najwa¿niejsza partia w Niemczech i w ca³ej Unii Europejskiej ma nowego przewodnicz¹cego. Zwyciêstwo Lascheta nie by³o osza³amiaj¹ce, w ostatnim g³osowaniu na nietypowym zdalnym zjeŸdzie CDU pokona³ Friedricha Merza 521 do 466. Ale wystarczaj¹ce, by za¿egnaæ widmo wywrócenia partii do góry nogami, ostrego kursu na prawo i - co wcale nie najmniej wa¿ne - obalenia pomnika Merkel przez upokorzonego przez ni¹ przed laty ambitnego Merza. Pod jego wodz¹ partia by³aby Anty-Merkel. 

Laschet, lada moment bêdzie szeœædziesiêciolatkiem, rewolucji nie wywo³a. Ma cechy podobne do koñcz¹cej karierê polityczn¹ kanclerz Angelê Merkel, która prowadzi³a CDU przez niemal dwie dekady (2000-2018), dokonuj¹c zwrotów, korekt, trzymaj¹c siê centrum i zachowuj¹c du¿¹ zdolnoœæ koalicyjn¹. Taka zdolnoœæ w roku wa¿nych wyborów, z wrzeœniowymi do Bundestagu na czele jest kluczowa. Laschet jako jedyny z trzech kandydatów (trzeci, Norbert Röttgen, odpad³ w pierwszej turze g³osowania) bez problemu mo¿e tworzyæ rz¹d i z rosn¹cymi w si³ê Zielonymi, i z liberaln¹ FDP. Z t¹ ostatni¹ zreszt¹ rz¹dzi w najludniejszym landzie Nadrenii Pó³nocnej-Westfalii. Radzi sobie tam z przedsiêbiorcami, a to land bardzo przemys³owy, i nie budzi przera¿enia zwi¹zków zawodowych. 

W czasie pandemii jako premier landu odczu³, na czym polega koniecznoœæ znalezienia z³otego œrodka miêdzy trosk¹ o zdrowie i trosk¹ o stan gospodarki. To do niego przede wszystkim kanclerz Merkel kierowa³a s³owa „koniec debat o orgii otwierania”, gdy domaga³ siê poluzowania restrykcji antycovidowych. By³ ju¿ bliski po¿egnania siê z nadziejami o karierze szefa CDU, gdy na terenie jego landu pojawi³o siê najwiêksze ognisko koronawirusa w gigantycznej rzeŸni. Ale ogarn¹³ kryzys, podniós³ siê i wzmocniony stan¹³ do walki. 

Zwyciêstwo Lascheta oznacza, ¿e CDU wraca do duchowych korzeni. To on najmocniej przypomina³, od czego pochodzi „C” w nazwie partii. Od chrzeœcijañstwa, CDU to Unia Chrzeœcijañsko-Demokratyczna. „Nasza polityka wywodzi siê z chrzeœcijañskiego obrazu cz³owieka” - mawia.

Jest g³êboko wierz¹cym katolikiem. Ale jak powiedzia³ ponad dwa lata temu dzieciom przeprowadzaj¹cym z nim wywiad dla lokalnej gazety z Nadrenii Pó³nocnej-Westfalii, nie myœli o religii od rana do wieczora. Oddziela j¹ od pracy i dzia³alnoœci politycznej. 

Co wybór Lascheta oznacza dla Polski i regionu miêdzy Niemcami a Rosj¹? W kluczowej sprawie Nord Stream 2 nic nowego. Pod tym wzglêdem by³ to najgorszy z trójki kandydatów na szefa CDU. Nawet wtedy, gdy nie by³o pewne, czy na rêkach berliñskich lekarzy nie umrze g³ówny krytyk Kremla Aleksiej Nawalny, i media, a nawet wielu polityków krzyczeli, ¿e tego to ju¿ Rosji p³azem puœciæ nie mo¿na, Laschet pragmatycznie opowiada³ siê za dokoñczeniem projektu. Do zaostrzenia kursu wobec Moskwy, nowych sankcji - tradycyjnie odnosi siê sceptycznie. Laschet w kwestii Rosji to kontynuacja i to bez krygowania siê.

Czy nowy szef CDU bêdzie jak teraz Merkel najwa¿niejszym politykiem Unii Europejskiej? Nie ma pewnoœci. Najpierw musi zostaæ kandydatem na kanclerza CDU i jej siostrzanej partii CSU (Laschet wzmocniony na zjeŸdzie ma trochê wiêksze szanse ni¿ rywal Markus Söder, szef CSU i premier Bawarii). Potem wygraæ wybory (to bliskie pewnoœci) i stworzyæ koalicjê ze stabiln¹ wiêkszoœci¹ (z nim na czele CDU to bardzo prawdopodobne). Witamy zatem Armina Lascheta, cz³owieka, który ma 50 procent szans zostaæ pod koniec roku kanclerzem. Now¹ Angel¹ Merkel.

Football news:

Schalke have not won 10 matches and are last in the Bundesliga. They have 10 points in 24 games
Monchi apologized to Koeman for calling him a whiner. He also apologized to Messi
A player from the 3rd division of Guatemala was disqualified for 5 years for hitting a referee in the face
Benzema can play with Atletico. He returned to the general group of Real Madrid
Leeds midfielder Diaz: Ronaldinho is my childhood idol. He played with joy and spontaneity
Rivaldo: I would like to see Barca's epic comeback against PSG, but I don't believe it. Winning the Cup will not save the season
Marquinhos: I'm getting more and more excited about Ligue 1. It's not PSG bad, just other teams at a good level