Poland

Nowa usługa: bezpieczna skrytka zamiast sejfu w domu

Skrytka depozytowa

Adobe Stock

Mennica Skarbowa uruchamia nowa us³ugê i pozwala z³o¿yæ w depozycie wiele wartoœciowych przedmiotów, takich jak z³oto, bi¿uteriê, gotówkê czy rodzinne pami¹tki.

Równie¿ papiery wartoœciowe czy dzie³a sztuki mo¿na przechowywaæ w skarbcu w podziemiach przedwojennego budynku Banku Rolnego w Warszawie. Docelowo ma zostaæ uruchomionych oko³o 8 tys. ró¿nej wielkoœci skrytek. Wed³ug zarz¹du Mennicy Skarbowej nowa us³uga pozwoli na zapewnienie spó³ce nowego Ÿród³a dochodów, ale co wa¿niejsze - docelowo na poszerzenie grupy klientów zainteresowanych tak¿e innymi us³ugami, przede wszystkim zakupem z³ota inwestycyjnego.

Nowa oferta Mennicy Skarbowej skierowana jest do klientów indywidualnych, ale tak¿e firm. Skrytki depozytowe mo¿na wynajmowaæ na d³u¿szy okres, ale tak¿e tylko na miesi¹c. Oprócz zabezpieczeñ wszystkie przedmioty przechowywane w depozytowych skrytkach komercyjnych objête s¹ dodatkow¹ polis¹ ubezpieczeniow¹. Depozyt mo¿e byæ równie¿ monitorowany on-line przez klienta za poœrednictwem zaawansowanych systemów lokalizuj¹cych. Depozyt mo¿na otworzyæ przez 24 godziny na dobê. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa i potrzeby zachowania anonimowoœci klientów, w skarbcu mo¿e przebywaæ tylko jeden klient w tym samym czasie.

- Szacuje siê, ¿e co trzeci Szwed i co pi¹ty Francuz posiada skrytkê depozytow¹ a tak¿e 25 mln Amerykanów w taki sposób przechowuje swoje kosztownoœci. Coraz wiêcej naszych klientów pyta o takie rozwi¹zanie, dlatego zdecydowaliœmy siê na uruchomienie nowej us³ugi - mówi Jaros³aw ¯o³êdowski, prezes Mennicy Skarbowej. - Skrytki s¹ umiejscowione w jednym z najwiêkszych i najlepiej zabezpieczonych skarbców w Polsce, lepszy ma chyba tylko Narodowy Bank Polski. Dla spó³ki bêdzie to oczywiœcie nowe Ÿród³o przychodów, choæ wa¿niejsze wydaje siê, ¿e w ten sposób mo¿emy poszerzyæ nasz¹ grupê klientów zainteresowanych innymi us³ugami, w tym przede wszystkim zakupem z³ota inwestycyjnego - dodaje.

Skrytki depozytowe skarbca objête s¹ ca³odobowym nadzorem ochrony oraz systemem zaawansowanych technologii zabezpieczeñ. Wiêkszoœæ skrytek jest wyposa¿onych miêdzy innymi w dwa ró¿ne zamkniêcia, w tym tracking GSM wyspecjalizowanego systemu GPS, co zwiêksza kontrolê dostêpu i poziom bezpieczeñstwa - zarówno wewnêtrznego, jak i zewnêtrznego. System GPS, w który wyposa¿one s¹ skrytki, pozwala m. in. na œledzenie w czasie rzeczywistym ca³ej trasy depozytu, w przypadku potrzeby wyniesienia go przez klienta poza teren skarbca. Ta us³uga jest uruchamiana na ¿yczenie klienta. Poza kwesti¹ bezpieczeñstwa, istotna jest tu wygoda u¿ytkowania poprzez dedykowan¹ aplikacjê mobiln¹, która umo¿liwia kontrolê po³o¿enia depozytu równie¿ z poziomu urz¹dzeñ mobilnych, na przyk³ad telefonu. System rejestruje równie¿ pe³n¹ historiê otwaræ i zamkniêæ skrytki.

Mennica Skarbowa pracuje nad kolejnymi us³ugami, które planuje uruchomiæ dla swoich klientów. Mocno zaawansowane s¹ miêdzy innymi prace koncepcyjne zwi¹zane z uruchomieniem gie³dy z³ota online.

Football news:

Gothenburg confirmed Gamshik's move. He signed a six-month contract
Ben Foster: Diego Costa is a dirty little rat. Growled, scratched, did not let me breathe. Suarez:
Rashford escaped with a ligament injury. He has a severe dislocation
Valdes will return to Barcelona and become a goalkeeping coach
Agnelli on changing the format of the Champions League: I hope everything will be decided in the next couple of weeks
Thierry Henry: Do I want to lead Arsenal? Yes. Do I want to mow the lawn at the Emirates? Yes. I am a fan of the club, and this is all utopia
Jose Mourinho: Bale had psychological scars after a couple of seasons with constant injuries