Poland

Nowa teoria spiskowa. "Trump zostanie prezydentem USA 4 marca"

Wœród zwolenników Donalda Trumpa na TikToku popularna staje siê teoria mówi¹ca o tym, ¿e Donald Trumpa 4 marca zostanie ponownie prezydentem USA - a jednoczeœnie przywróci republikê, która - wed³ug zwolenników tej teorii - nie istnieje od 1871 roku.

Na TikToku pod hashtagami #19thpresident oraz #march4th rozpowszechniana jest teoria, u której podstawy le¿y przekonanie, i¿ od 1871 roku USA nie s¹ republik¹ lecz korporacj¹ pod nazw¹ Stany Zjednoczone Ameryki. Taka zmiana charakteru pañstwa mia³a byæ nastêpstwem ustawy z 1871 roku ustanawiaj¹cej Dystrykt Kolumbii wbrew - jak twierdz¹ zwolennicy tej teorii - przepisom konstytucji USA. Tym samym, po cichu, USA mia³y de facto zmieniæ ustrój i staæ siê korporacj¹ - a wszystko po to, by nowy podmiot móg³ uzyskaæ po¿yczki. W efekcie Stany Zjednoczone przesta³y byæ republik¹.

Teraz, 4 marca, Trump - wed³ug czêœci jego zwolenników - ma przywróciæ republikê staj¹c siê jej 19 prezydentem. Dlaczego 4 marca? Poniewa¿ tego dnia dochodzi³o do inauguracji prezydenta USA przed przyjêciem 20. poprawki do konstytucji Stanów Zjednoczonych w 1933 roku zmieniaj¹cej okres kadencji prezydenta. Poprawka ta nie ma jednak - dla zwolenników tej teorii - mocy prawnej dla prawdziwej republiki, poniewa¿ USA nie by³y ju¿ wówczas podmiotem, do którego odnosi³a siê oryginalna konstytucja tego kraju.

Dlaczego Trump ma byæ 19. prezydentem? W 1871 roku prezydentem USA by³ Ulysses S. Grant (rz¹dzi³ krajem do 1877). By³ 18. prezydentem kraju, a jednoczeœnie - wed³ug zwolenników teorii spiskowej rozpowszechnianej na TikToku - ostatnim prezydentem republiki (przesta³ nim byæ dla nich w 1871 roku). Jego nastêpc¹ zosta³by Trump.

Zwolennikami tej teorii jest wiele osób wierz¹cych w teoriê spiskow¹ QAnon, zgodnie z któr¹ Trump z pomoc¹ wojska prowadzi³ tajemn¹ wojnê z tajemnicz¹ grup¹ satanistów i pedofili próbuj¹cych przej¹æ w³adzê nad amerykañskimi instytucjami i mediami. W serwisie Telegram mo¿na przeczytaæ jak jeden ze zwolenników teorii QAnon przekonuje, i¿ Biden jest prezydentem "korporacji nie republiki" - pisze magazyn "Rolling Stone".

Teoriê, i¿ USA s¹ od 1871 roku korporacj¹, a nie republik¹, g³osz¹ przedstawiciele tzw. ruchu suwerennych obywateli.

Badaj¹cy teorie spiskowe Travis View w rozmowie z VICE News przyznaje, ¿e ju¿ wczeœniej wyznawcy teorii spiskowej QAnon czerpali pewne idee z koncepcji suwerennych obywateli, ale dopiero w styczniu wœród tych pierwszych zaczê³a szerzyæ siê koncepcja, ¿e USA s¹ obecnie korporacj¹.

Donald Trump przesta³ byæ prezydentem USA 20 stycznia po przegraniu wyborów prezydenckich z 3 listopada 2020 roku. Wybór dokonany 3 listopada formalnie potwierdzi³o 14 grudniu Zgromadzenie Elektorów, a 6 stycznia zatwierdzi³ je Kongres.

Sam Donald Trump wielokrotnie twierdzi³ jednak, ¿e zwyciêstwo zosta³o mu ukradzione w wyniku fa³szerstw wyborczych. 6 stycznia t³um zwolenników Trumpa wdar³ siê na Kapitol a w czasie wywo³anych tam zamieszek zginê³o piêæ osób. Po tych wydarzeniach Izba Reprezentantów postawi³a urzêduj¹cego jeszcze wówczas prezydenta w stan oskar¿enia. Proces Trumpa ma rozpocz¹æ siê w Senacie 9 lutego.

Football news:

Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result
Only Raul and Casillas were younger than Vinicius when they played their 100th match for Real Madrid
Zidane on the draw with Sociedad: We lost two points. We had obvious moments in the first half
Wolverhampton defender Kilman is ready to play for the Ukrainian national team. Earlier it was reported that he can choose Russia
Pochettino on the new remontade with Barca: In football, even the unthinkable is possible, but we are positive
Real Madrid snapped a 5-game winning streak with a draw with Sociedad
Neymar is likely to miss the Barcelona game. PSG don't want to take any chances