Poland

Nowa platforma dla seriali

„Gogol”, „Czarnobyl: strefa wykluczenia” oraz „Dobry seks w mi³ym towarzystwie” to seriale niepokazywane dot¹d w Polsce, jakie mo¿na bêdzie ogl¹daæ w CDA Premium.

„Gogol” to oœmioodcinkowy serial, który nawi¹zuje do postaci autora „Rewizora”, „O¿enku” i „Martwych dusz”. Jest rok 1829. M³ody urzêdnik i niespe³niony pisarz popada w  depresje. Jego twórczoœæ  wydaje mu siê mia³ka i nijaka, w przyp³ywie desperacji postanawia spaliæ wszystko co napisa³. Depresji   towarzysz¹ gwa³towne ataki epilepsji po³¹czone z mrocznymi wizjami. Œwiadkiem jednego z takich   ataków jest œledczy Yakov Guro, który w wizjach m³odego Gogola dostrzega wskazówki mog¹ce rozwi¹zaæ prowadzone œledztwo. Guro i Gogol podejmuj¹ siê tajemnicz¹ sprawê i wyruszaj¹ do ma³ej, znajduj¹cej siê na odludziu wsi Dikanka. Szybko okazuje siê, ¿e jej mieszkañcy maj¹ znacznie wiêcej do ukrycia, ni¿ mo¿na by przypuszczaæ. 

Pierwsze  odcinki  serialu „Gogol” ju¿  25  stycznia  w  CDA  Premium.

„Dobry seks w mi³ym towarzystwie” to sk³adaj¹ca siê z oœmiu odcinków komedia  obyczajowa produkcji duñskiej z 2020 roku. Bjorn i Karla przeprowadzaj¹ siê do Klitmoller, niewielkiej osady nad   Morzem Pó³nocnym zamieszka³ej g³ównie przez spo³ecznoœæ surferów. Planuj¹ odpoczywaæ, p³ywaæ na  desce, ale przede wszystkim postaraæ siê o dziecko. Niestety ich wysi³ki nie przynosz¹ efektów, a wspó³¿ycie zaczyna byæ coraz bardziej stresuj¹ce. W tym samym czasie bohaterów odwiedza ich stary  przyjaciel Mads-Emil wraz ze swoj¹ now¹ dziewczyn¹  Simone, których ¿ycie seksualne jest zgo³a odmienne  od  gospodarzy. Prowadzi  to  do  pewnych  napiêæ  i frustracji   oraz   niespodziewanych roszad.

Pierwsze odcinki w CDA Premium ju¿ 29 stycznia.

Z kolei „Czarnobyl: Strefa wykluczenia” to rosyjski serial telewizyjny, mieszanka science -fictiction, horroru i kina akcji z nowoczesnymi efektami specjalnymi. Pi¹tka m³odych przyjació³ rusza w poœcig za  mê¿czyzn¹, który ukrad³ jednemu z nich osiem milionów rubli. Œlad prowadzi do Prypeci i zniszczonej elektrowni atomowej w Czarnobylu. Z ka¿dym kilometrem atmosfera robi siê gêsta i coraz  bardziej niespokojna, a najwiêkszym niebezpieczeñstwem jest nie tyle œcigany mê¿czyzna, co wydzielona po wybuchu czarnobylska zona. W trakcie nag³ej ucieczki z zagro¿onego rejonu bohaterowie wpadaj¹ w pêtle czasu i trafiaj¹ do Czarnobyla...na kilka godzin przed katastrof¹. Premiera pierwszego sezonu 22 stycznia w CDA, zaœ drugiego - 5 lutego w CDA  Premium.

Jak poinformowa³ nas Wolfgang Laskowski, pe³nomocnik Zarz¹du ds. rozwoju us³ug i rzecznik prasowy, wszystkie filmy w us³udze CDA Premium pochodz¹ od dystrybutorów i wyœwietlane s¹ na mocy zakupionych licencji. Katalog przekracza 8 tys. pozycji. Oprócz p³atnego VOD w CDA.pl znajduj¹ siê te¿ materia³y UGC (tzw. user generated content) i ponad 350 tys. wideo od zweryfikowanych partnerów.

CDA S.A. jest od blisko dwóch lat notowane na NewConnect. Spó³ka jako jedyna w Polsce podaje m. in. liczbê subskrybentów. Prowizje dla dystrybutorów w pierwszych trzech kwarta³ach 2020 r. wynios³y ponad 20 milionów.

Football news:

Fonseca about Europa League: Roma wants to go as far as possible
The draw for the 1/8 final of the Europa League will begin at 15:00
15 main stories of our football: Evseev flies in ski boots, Shirokov in a long binge, Galitsky on the treadmill finds Pereira
Oyarzabal first scored a penalty for Sociedad in a match with Manchester United. He has 16 goals from the point
Pioli about Milan in the 1/8 finals: Winning the Europa League gives you a ticket to the Champions League
Coach miner Castro about the Europa League: Ready to take on any opponent
Moreno has 6 goals in his last 5 games for Villarreal