Poland

Nowa linia Ryanair Buzz poleci B737 MAX z Krakowa

Ryanair

Bloomberg

Zarejestrowana w Polsce, a nale¿¹ca do Ryanaira linia Buzz zacznie lataæ B737 MAX8-200 w II kwartale. Buzz odbierze 4 takie maszyny i na pocz¹tku sezonu letniego zostan¹ one zbazowane w Krakowie.

— Buzz bêdzie mia³ 8 takich samolotów — powiedzia³ „Rzeczpospolitej" Micha³ Kaczmarzyk, prezes Buzza. Pierwsze 8 takich maszyn odbierze Ryanair, Buzz bêdzie drugi w kolejnoœci. Linia zosta³a zarejestrowana w Polsce, a certyfikat (AOC) otrzyma³a w kwietniu 2018 roku.

Jak wynika z informacji na Planespotters.com MAX-y Buzza maj¹ rejestracje SP-RZA, SP-RZB, SP-RZC, SP-RZD, SP-RZG, and SP-RZH. S¹ to pierwsze samoloty pomalowane w barwach Buzza.

Micha³ Kaczmarzyk zapytany, czy nie obawia siê, ¿e pasa¿erowie mog¹ mieæ opory, ¿eby wsi¹œæ do MAX-a, bo przecie¿ po dwóch katastrofach te samoloty mog¹ mieæ z³¹ opiniê, mówi: To jest dzisiaj najbardziej przetestowana maszyna na œwiecie. Przebadana nie tylko przez amerykañskiego regulatora ruchu lotniczego FAA, ale i kilka innych. Warto przypomnieæ, ¿e Europejczykom zajêto to o dwa miesi¹ce d³u¿ej, ni¿ Amerykanom. I podkreœla, ¿e MAX-y zamówione przez Ryanaira maj¹ dodatkowe wyjœcie awaryjne na skrzydle, czyli o jedno wiêcej, ni¿ maszyny zamówione przez innych przewoŸników.

MAX-ami lataj¹ ju¿ Brazylijczycy, Amerykanie i Kanadyjczycy. Natomiast Europejska Agencja Bezpieczeñstwa Lotniczego (EASA) zapowiedzia³a ponown¹ certyfikacjê B737 MAX na ostatni tydzieñ stycznia. Dopiero po zakoñczeniu certyfikacji europejskiej nast¹pi certyfikacja polskiego Urzêdu Lotnictwa Cywilnego. Wtedy maszyny bêd¹ mog³y lataæ nad polskim terytorium. Oprócz Buzza MAX-y w swojej flocie maj¹ operuj¹ce z Polski LOT, Enter Air oraz Smartwings.

A teraz Ryanair bêdzie najwiêkszym odbiorc¹ tego typu maszyn w Europie. Irlandzki przewoŸnik zamówi³ w grudniu 2020 dodatkowych 75 B737MAX8-200 w wersji dla przewoŸników niskokosztowych. £¹cznie linia bêdzie mia³a 135 MAX-ów i ma opcjê na kolejnych 75, czyli ³¹czna flota mia³aby liczyæ 210 takich maszyn. Zakoñczenie ich dostaw planowane jest na 2024 rok.

Jak mówi³ jeszcze w grudniu 2020 prezes Ryanair Holdings, Michael O'Leary jego linie powinny dostaæ pierwsze MAX-y ju¿ w lutym 2021. Teraz wygl¹da na to, ¿e do siatki wejd¹ z kilkutygodniowym poœlizgiem.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7