Poland

Nowa Grochowska II zgodnie z planem

Pozwolenie na u¿ytkowanie drugiego etapu warszawskiego osiedla dosta³ Atal. W budynku powsta³o 114 mieszkañ i lokal us³ugowy.

W sumie na ca³ym osiedlu powstan¹ 383 mieszkania i 158 apartamentów inwestycyjnych. Nowa Grochowska powstaje na Pradze-Po³udnie, nieopodal ul. Grochowskiej i Ostrobramskiej.

- Pomimo wyzwañ, jakie nios³a za sob¹ wyj¹tkowa sytuacja pandemii i wynikaj¹ce z niej wyd³u¿enie procedur administracyjnych, zgodnie z planem rozpoczynamy przekazywanie kluczy do mieszkañ w kolejnej warszawskiej inwestycji - mówi cytowany w komunikacie Zbigniew Juroszek, prezes spó³ki Atal.

Drugi etap warszawskiego osiedla Nowa Grochowska to kolejna zrealizowana inwestycja – po Chojny Park IV, Centro Ursus i Atal Kliny Zacisze III – dla której deweloper uzyska³ pozwolenie na u¿ytkowanie w ostatnich tygodniach. W 2020 roku deweloper przekaza³ klientom 3 002 lokale mieszkaniowe i us³ugowe. To niemal 70 proc. wiêcej ni¿ rok wczeœniej i jednoczeœnie najlepszy wynik w historii spó³ki.

Najwiêcej lokali zosta³o wydanych w Warszawie (685), £odzi (598), Krakowie (479) i we Wroc³awiu (438).

Osiedle Nowa Grochowska bêdzie siê sk³adaæ z trzech budynków mieszkalnych i jednego przeznaczonego na apartamenty inwestycyjne.

Football news:

Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe
Man City can offer Borussia more than 100 million pounds for Holand and Reina. The club is exploring this possibility (90min)
Ajax have won 11 matches in a row. The last defeat against Atalanta in December