Poland

Nowa dzielnica portowa Stambułu. "Przyjadą miliony turystów”

TURYSTYKA Nowe

Fot. www.galataport.com

Ju¿ w kwietniu ruszy Port Galata (Galataport) w Stambule – kompleks budynków o charakterze turystycznym, handlowym i biurowym. Rocznie bêd¹ go odwiedzaæ dziesi¹tki milionów turystów – zapowiada prezydent Recep Erdogan.

Galataport le¿y na wybrze¿u Bosforu w dzielnicy Karaköy w Stambule. Znajdowaæ siê tam maj¹ nabrze¿e dla statków pasa¿erskich, galerie sztuki, hotele, sklepy, kawiarnie, restauracje i biura. Budowa kompleksu kosztowa³a 1,7 miliarda dolarów. Uznawany za jeden z najwiêkszych projektów tego typu na œwiecie, ma sprawiæ, ¿e Stambu³ stanie siê wa¿nym celem rejsów wycieczkowych.

Pod koniec lutego otwarte zosta³o tam ju¿ historyczne kino i muzeum kinematografii. W ceremonii uczestniczy³ prezydent Turcji Recep Erdogan.

Jak podaje gazeta „Daily Sabah” w elektronicznym wydaniu, prezydent, zapowiadaj¹c rozpoczêcie dzia³alnoœci Galataportu mówi³, ¿e bêdzie on przyci¹ga³ rocznie 25 milionów goœci, 7 milionów turystów i 1,5 miliona pasa¿erów statków wycieczkowych.

Mimo pandemii koronawirusa 200 statków, na pok³adzie których podró¿owaæ bêdzie 350 tysiêcy osób, ju¿ w tym roku zarezerwowa³o postój w nowym miejscu. Erdogan jest przekonany, ¿e w przysz³ym roku zainteresowanie bêdzie piêciokrotnie wiêksze.

Prezydent doda³, ¿e roœnie popyt na wyjazdy do Turcji. – Z ka¿dego miejsca, które znosi lub luzuje obostrzenia, widaæ rezerwacyjny boom – oceni³.

Fot. www.galataport.com

Fot. www.galataport.com

Fot. www.galataport.com

Fot. www.galataport.com

Fot. www.galataport.com

Football news:

Tottenham sacked Mourinho
Koeman will remain Barcelona coach. Laporta will support him after winning the Spanish Cup
The idea of a Super League is more than 20 years old. Let's briefly tell its story
Ferdinand on Super League: This is a war against football, a disgrace. A closed institution for big shots. This is just business
Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know
Juventus about the Super League: The clubs will receive 3.5 billion euros, but now we can not guarantee that the project will be implemented