Poland

Nostalgicy z bronią w rękach

Marsz wsparcia dla policji pod has³em „Back the Blue”, Portland

„Don't Tread On Me” – „Nie depczcie mnie”, pod takim has³em i flag¹ zaprojektowan¹ w 1775 r. przez Christophera Gadsdena jednocz¹ siê amerykañscy zwolennicy prawa do posiadania broni i ograniczonej roli pañstwa. W styczniu wiele takich flag pojawi³o siê podczas ataku na Kapitol, a w ubieg³ym roku m.in. w trakcie marszów wsparcia dla policji pod has³em „Back the Blue”, jak ten w Portland 22 sierpnia (na zdjêciu)

Shutterstock

Szturm zwolenników Trumpa na Kapitol by³ przede wszystkim pokazem si³y cz³onków paramilitarnych milicji z biedniejszych regionów Ameryki. W ci¹gu ostatnich trzech dekad wyros³y one na potêgê, z jak¹ nie mierzy³a siê jeszcze ¿adna administracja USA.

Ta demonstracja to strza³ ostrzegawczy ze strony ludu. Pokazuje, ¿e ludzie siê budz¹, s¹ gotowi broniæ Ameryki, bez wzglêdu na to, czego chce g³êbokie pañstwo (tajne dzia³ania w³adzy s³u¿¹ce do realizacji jej ukrytych celów – red.) czy inne marionetki nowego œwiatowego porz¹dku. To trzecia wojna œwiatowa – zapewnia³ reporterkê „Sunday Timesa" Jay Perez, jeden z uczestników styczniowego szturmu na Kapitol.

Inni indagowani demonstranci te¿ nie mieli w¹tpliwoœci: to zaledwie pomruk przed trzêsieniem ziemi. Mo¿na by na to machn¹æ rêk¹, jak na wiele hase³ i pogró¿ek wypowiadanych podczas milionów mniejszych i wiêkszych akcji protestacyjnych na ca³ym œwiecie, gdyby nie fakt, ¿e w tym przypadku równie¿ eksperci przestrzegaj¹ przed nowym zagro¿eniem. „Atak na Kapitol opóŸni³ g³osowanie nad zatwierdzeniem prezydenta-elekta, choæ dokoñczono je kilka godzin póŸniej. Ale ta inwazja sygnalizuje te¿, ¿e wielu zwolenników nostalgicznej wizji przesz³oœci Ameryki nie jest...

Football news:

President of Atalanta on the refereeing of the match with Real Madrid: It was a shock. The referee is either inadequate, not ready for the Champions League match, or psychologically dependent
Otamendi on Guardiola: A monster. There is nothing better than working with such a coach
Henderson is out until at least April after surgery due to a groin injury
Barca presidential candidate Font on Laporte: The impression that the king is naked, and no one dares to say it
Manchester United still have an Interest in Kunde, but do not want to pay 80 million euros in compensation for the defender of Sevilla
In 2013, the former players of the Russian national team invested more than 200 million rubles in the bank. The money is still not returned
Lucescu about Dynamo Kyiv in the 1/8 finals of the Europa League: If they had said this in the summer, no one would have believed it