Poland

Nordic Bemowo blisko metra

Fiñski deweloper YIT wybra³ generalnego wykonawcê pierwszego etapu warszawskiej inwestycji Nordic Bemowo. Osiedle wybuduje F.B.I. Tasbud.

Wieloetapowe osiedle Nordic Bemowo powstanie w s¹siedztwie nowej stacji metra przy ul. Lazurowej. Budowa pierwszego etapu inwestycji rozpocznie siê jeszcze w tym miesi¹cu. Docelowo, na dzia³ce o powierzchni 6 ha, stanie niemal 600 mieszkañ.

W pierwszym etapie F.B.I. Tasbud wybuduje 97 lokali o powierzchni od 26 do 128 mkw. W gara¿u podziemnym bêdzie 129 miejsc postojowych.

Za projekt odpowiada pracownia architektoniczna Kury³owicz & Associates, której koncepcja zwyciê¿y³a w zorganizowanym przez dewelopera konkursie.

– Jesteœmy przekonani, ¿e zaproponowana przez nasze studio koncepcja sprawi, ¿e Nordic Bemowo bêdzie dobrym uzupe³nieniem tej dynamicznie rozwijaj¹cej siê dzielnicy Warszawy – komentuje Marek Kury³owicz, prezes zarz¹du Kury³owicz & Associates.

Sercem osiedla jest plac miejski.

Football news:

Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)