Poland

Nord Stream 2: czas się kończy, ale Niemcy mają plan

Niemcy wydali Gazpromowi zgodê na prace w swoich wodach. Pozwolenie jest wa¿ne do koñca grudnia. Rosjanie wyst¹pili o przed³u¿enie terminu do koñca kwietnia 2021 r. Niemcy maj¹ plan ominiêcia amerykañskich sankcji.

Niemiecki Federalny Urz¹d ¯eglugi i Hydrografii (BSH) potwierdzi³, ¿e wyda³ wa¿n¹ do koñca grudnia zgodê na u³o¿enie gazoci¹gu Nord Stream 2 w wodach niemieckich. Wniosek spó³ki Nord Stream 2 AG (nale¿y do Gazpromu) o kontynuacjê prac w styczniu-kwietniu 2021 r jest natomiast rozwa¿any.

„Prace zosta³y zatwierdzone na grudzieñ. Do pracy w okresie styczeñ-kwiecieñ konieczne jest zakoñczenie procedury uzgadniania zmian (w ogólnym zezwoleniu na te prace)” – powiedzia³a wiceprzewodnicz¹ca BSH Merle Mansfeld, cytowana przy RIA Nowosti.

Urzêdniczka potwierdzi³a doniesienia medialne, ¿e roboty przy u³o¿eniu ruroci¹gu mog¹ zostaæ wznowione 5 grudnia – od tego okresu obowi¹zuje aktualne zezwolenie urzêdu. Zauwa¿y³a równie¿, ¿e „zgodnie z informacjami, którymi dysponuje BHS, prace zwi¹zane z uk³adaniem rur wykona statek„ Akademik Czerski ”.

To zaskakuj¹ca informacja, poniewa¿ jednostka ta od soboty cumuje w porcie w Kaliningradzie, dok¹d odp³ynê³a po tym, jak przez miesi¹c sta³a bezczynnie w niemieckim porcie Murkan na wyspie Rugia – logistycznej bazie Nord Stram 2. Najwiêkszym obecnie problemem Rosjan s¹ nowe sankcje USA, które eliminuj¹ z projektu kolejnych us³ugodawców – firmy ubezpieczeniowe, sprzêtowe, certyfikuj¹ce.

Budowa Nord Stream 2 w Lubminie/Bloomberg

Wed³ug gazety Bild, w³adze niemieckiego landu Meklemburgia-Pomorze Przednie, pod przewodnictwem premier Manueli Schwezig, pracuj¹ nad narzêdziem obejœcia istniej¹cych i przysz³ych sankcji USA .

Jak pisze Bild, w³adze mog¹ utworzyæ „Fundusz przeciwko Zmianom Klimatu”, który uzna prawie ukoñczony gazoci¹g (pozosta³o 160 km do u³o¿enia) za „istotny element ochrony œrodowiska w Meklemburgii-Pomorzu Przednim” i na tej podstawie „zrobi wszystko, co mo¿liwe, aby u³atwiæ ukoñczenie projektu” …

W tym celu, zgodnie ze Ÿród³em publikacji, fundusz musi za³o¿yæ przedsiêbiorstwo handlowe, którego produkty i us³ugi powinny byæ wykorzystywane wy³¹cznie do ukoñczenia budowy NS2. Tym samym niemieckie firmy, którym gro¿¹ sankcje USA, mog³yby za poœrednictwem funduszu i jego przedsiêbiorstwa pracowaæ na rzecz strony rosyjskiej. Z technicznego punktu widzenia ¿adna firma nie bêdzie wchodziæ w interakcje z Nord Stream 2, a wiêc nie bêdzie podlegaæ amerykañskim restrykcjom.

Football news:

De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me
Zidane on relegation from the 3rd League club: It's not a shame, let's not go crazy. Real Madrid wants to win, sometimes it doesn't come out
Real Madrid were eliminated from the Spanish Cup for the fifth time by a team from the 3rd league
Solskjaer on 2-1 with Fulham: Having conceded, Manchester United woke up and played a good match. Pogba played well
Manchester United won a Premier League match for the 94th time, conceding first. This is a record of the tournament