Poland

Nitras: Dlaczego PiS-owi nie spada poparcie? Kurski działa

S³awomir Nitras

Fotorzepa/ Jerzy Dudek

- Jeœli chodzi o PiS, to Kurski dzia³a, to nie ulega najmniejszej w¹tpliwoœci. Natomiast wszystko inne po prostu nie dzia³a - powiedzia³ S³awomir Nitras z Platformy Obywatelskiej, pytany o utrzymuj¹ce siê w sonda¿ach poparcie dla Prawa i Sprawiedliwoœci.

Prawo i Sprawiedliwoœæ wygra³oby najbli¿sze wybory parlamentarne, ale koalicjanci ze Zjednoczonej Prawicy - Porozumienie i Solidarna Polska - przy samodzielnym starcie nie przekroczyliby progu wyborczego - wynika z najnowszego sonda¿u IBRiS dla „Faktu”, którego wyniki opublikowano w pi¹tek. Równie¿ w innych, przeprowadzanych sonda¿ach, poparcie dla Prawa i Sprawiedliwoœci utrzymuje siê na podobnym poziomie. 

Dowiedz siê wiêcej: Sonda¿: Porozumienie i Solidarna Polska poza Sejmem przy samodzielnym starcie

O utrzymuj¹ce siê poparcie dla obozu rz¹dowego pytani byli w niedzielê politycy w programie „Kawa na ³awê” w TVN24. - Przypomnê tylko kampaniê prezydenck¹ z zesz³ego roku, której zwyciêzc¹ powinien byæ oczywiœcie Rafa³ Trzaskowski, a wygra³ kto? Wygra³ Jacek Kurski, bo przecie¿ wszyscy wiemy, ¿e tylko z powodu Telewizji Publicznej te wybory skoñczy³y siê jak siê skoñczy³y - komentowa³ S³awomir Nitras z Platformy Obywatelskiej.

- Jeœli chodzi o PiS, to Kurski dzia³a, to nie ulega najmniejszej w¹tpliwoœci. Natomiast wszystko inne po prostu nie dzia³a - nie dzia³a pomoc dla przedsiêbiorców, PiS sobie nie radzi z ¿adnym problemem, potrafi¹ tylko zdobyæ prokuraturê - powiedzia³ pose³ PO, nawi¹zuj¹c do innego tematu, poruszanego w programie - kontrowersyjnych delegacji s³u¿bowych dla prokuratorów.

Zgodnie z decyzj¹ prokuratora krajowego Bogdana Œwiêczkowskiego i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, prokuratorzy Mariusz Krasoñ, Katarzyna Kwiatkowska, Ewa Wrzosek, Jaros³aw Onyszczuk, Daniel Drapa³a oraz kilkunastu innych musz¹ porzuciæ swoje macierzyste jednostki i ekspresowo udaæ siê w Polskê. Oficjalny powód to pomoc jednostkom w kraju dotkniêtym koronawirusem. Nieoficjalnie mówi siê, ¿e maj¹ pracowaæ z daleka od domu za karê.

Czytaj tak¿e: Niepokorni prokuratorzy jad¹ za karê w Polskê

- Prokuratura dzia³a jak za komunistów. I skoñcz¹ dok³adnie tak samo. Poniewa¿ to pañstwo ma charakter fasadowy, ono siê pewnego dnia zawali - oceni³ Nitras.

- Szkoda tych wszystkich ludzi, jak sêdzia Igor Tuleya, którzy walcz¹ o niezale¿noœæ. Myœlê, ¿e warto by taki sygna³ poszed³ - warto byæ przyzwoitym, uczciwym, warto zachowaæ niezale¿noœæ s¹downicz¹ i prokuratury - doda³ pose³ Platformy.

Football news:

Coman avoided a serious knee injury in the match with Union and can play against PSG
Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again