Poland

NIK ostro krytykuje resort Ziobry za system losowania spraw

Brak strategii informatyzacji s¹downictwa, podatny na manipulacje system losowego przydzielania spraw sêdziom, zapaœæ elektronicznego postêpowania upominawczego - to najwa¿niejsze zarzuty Najwy¿szej Izby Kontroli stawiane Ministerstwu Sprawiedliwoœci po kontroli realizacji projektów informatycznych, które mia³y usprawniæ wymiar sprawiedliwoœci.

Raport pokontrolny NIK opublikowa³a wczoraj na swojej stronie internetowej. W grudniu otrzymali go pos³owie.

Izba sprawdzi³a, czy  cztery projekty informatyczne realizowane w MS  faktycznie usprawniaj¹ funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwoœci. Chodzi o system teleinformatyczny wspomagaj¹cy Elektroniczne Postêpowanie Upominawcze (EPU), tzw. e-protokó³, czyli  protokó³ elektroniczny w s¹dach powszechnych dla spraw cywilnych i wykroczeniowych, Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (EPO) oraz System Losowego Przydzia³u Spraw (SLPS).

W ocenie NIK ustanowione przez Ministra Sprawiedliwoœci struktury organizacyjne oraz procedury zarz¹dzania projektami nie zapewnia³y skutecznej i terminowej realizacji tych przedsiêwziêæ.

Najwiêksza liczba stwierdzonych nieprawid³owoœci dotyczy³a w³aœnie SLPS – jednego z najwa¿niejszych przedsiêwziêæ resortu Zbigniewa Ziobry i jedynego projektu z badanej próby, którego wdra¿anie by³o prowadzone samodzielnie przez komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwoœci. NIK negatywnie oceni³a sposób realizacji tego przedsiêwziêcia i stwierdzi³a, ¿e jego cele nie zosta³y osi¹gniête.

Kontrolerzy wskazali m.in. na: nieopracowanie planu projektu oraz dokumentacji technicznej potrzebnej do utrzymania systemu, nieprawid³owe zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych u¿ytkowników, rozpoczêcie z opóŸnieniem praktycznych szkoleñ warsztatowych, brak rzetelnych testów odbiorczych (tak¿e z  póŸniejszymi u¿ytkownikami) kolejnych wersji systemu, blisko pó³toraroczne opóŸnienie w przeprowadzeniu testów bezpieczeñstwa SLPS oraz w zakresie opracowania procedury obs³ugi zg³oszeñ u¿ytkowników. W rezultacie dosz³o do tego, ¿e poszczególne elementy nie zosta³y zrealizowane w pe³nym zakresie oraz w za³o¿onych terminach.

Kontrola wykaza³a równie¿, ¿e obecnie w systemie SLPS brak jest mechanizmów zabezpieczaj¹cych przed dzia³aniami ograniczaj¹cymi „losowoœæ" przydzia³u spraw referentom. Innymi s³owy - system jest podatny na manipulacje.

NIK oceni³a negatywnie d³ugotrwa³e niedostosowanie do obowi¹zuj¹cych przepisów prawa jednego ze strategicznych systemów w wymiarze sprawiedliwoœci (Elektroniczne Postêpowanie Upominawcze). Braki systemu informatycznego skutkowa³y wy³¹czeniem automatyzacji kluczowych procesów realizowanych w EPU (trwaj¹cym nawet przez okres ponad jednego roku) oraz koniecznoœci¹ wykonywania dodatkowych, pracoch³onnych czynnoœci przez referentów poszczególnych spraw. Na przyk³ad, w zwi¹zku z wydaniem postanowienia koryguj¹cego nakaz zap³aty w zakresie wysokoœci odsetek, referendarz s¹dowy musia³ wykonaæ w EPU a¿ 14 dodatkowych czynnoœci. To mocno wyd³u¿y³o czas trwania postêpowañ spowodowa³o trudnoœci w opanowaniu wp³ywu spraw.

W przypadku E-protoko³u NIK pozytywnie oceni³a realizacjê celów i produktów projektu, lecz wskaza³a, ¿e nie monitorowano efektów wdro¿enia tego narzêdzia. Nie wiadomo zatem jak wp³ynê³o ono na czas trwania i koszty postêpowañ s¹dowych.

Spoœród czterech zbadanych projektów, NIK oceni³a pozytywnie tylko jeden z nich – Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru. Zwróci³a jednak  uwagê, ¿e i tu nie wykorzystano mo¿liwoœci optymalizacji tego przedsiêwziêcia.

NIK stwierdzi³a, ¿e wdro¿one w MS procedury zarz¹dzania projektami by³y wielokrotnie ignorowane i pomijane (np. przy realizacji przedsiêwziêæ SLPS i EPU), a w niektórych przypadkach wrêcz utrudnia³y zarz¹dzanie ryzykami wystêpuj¹cymi w realizacji projektów. Nie zapewnia³y tak¿e bezzw³ocznej reakcji kierownictwa resortu oraz w³aœciwych departamentów Ministerstwa na sytuacje kryzysowe, powoduj¹c w konsekwencji np. trwaj¹ce ponad rok za³amanie funkcjonowania systemu informatycznego obs³uguj¹cego elektroniczne postêpowanie upominawcze.

Resort Zbigniewa Ziobry odniós³ siê do wyników kontroli. Wskaza³ m.in., ¿e raport NIK  dotyczy zaniechañ i decyzji osób kieruj¹cych resortem w latach 2008-2015 i to one wp³ynê³y niekorzystnie  na realizacjê projektów w latach 2016-2020. Do raportu do³¹czono pismo  dyrektora generalnego MS Rados³awa P³ucisza, a tak¿e odpowiedŸ na nie prezesa NIK Mariana Banasia.

Football news:

Koeman on Griezmann in reserve: This is not a punishment. Next to Messi, we needed someone faster than Antoine
It seemed that the best goal of the weekend was scored by Lisakovich. But after half an hour, he was eclipsed by Krychowiak - a crazy shot at the near nine from the half-moon Подарки
Nikolic was sent off for arguing with the referee over a CSKA penalty. He got two yellows in 10 seconds
Ronald Koeman: Barcelona must win every game. Proud of the team
Gerard Pique: I'm proud of Barca. The team showed that they are still alive
Guardiola on 20 consecutive wins: One of the major achievements of his career, given the schedule, the pandemic
Lopetegui received a yellow card, demanding to remove Messi in the match Sevilla - Barcelona