Poland

Nieznaczny spadek blue chips

Najwiêksze spó³ki przez wiêkszoœæ pi¹tkowej sesji znajdowa³y siê pod kresk¹. Ostatecznie byki odrobi³y wiêkszoœæ strat i WIG20 zakoñczy³ dzieñ nieznacznym spadkiem. Na europejskich gie³dach przecena by³a jednak znacznie wiêksza.

WIG20 rozpocz¹³ handel 0,85 proc. na minusie. Nastêpnie notowania porusza³y siê w w¹skim zakresie cenowym. Impuls do wzrostów przyszed³, gdy do gry weszli Amerykanie. WIG20 wyszed³ wówczas nad kreskê, jednak ostatecznie zamkn¹³ siê na poziomie 1952 pkt., co oznacza spadek o 0,04 proc. W tym gronie wyró¿nia³ siê przede wszystkim LPP. Notowania odzie¿owego giganta wzros³y o 5,4 proc. Inwestorów mog³y zachêciæ informacje o sprzeda¿y detalicznej, która w grudniu by³a o niemal 20 proc. wiêksza ni¿ w listopadzie i nieznacznie ni¿sza w ujêciu rocznym. Za LPP znalaz³o siê Dino, którego akcje zdro¿a³y o 3,9 proc. Na JSW kupuj¹cy próbowali odrobiæ czêœæ straty poniesionych w czwartek (spadek o 10,5 proc.), jednak ostatecznie kurs wzrós³ o 2,3 proc.

Najgorzej poradzi³ sobie KGHM, a sygna³ do sprzeda¿y mog³a daæ przecena miedzi, która w trakcie pi¹tkowej sesji tania³a o oko³o 2 proc.

MWIG40 przeku³ jednak spadki z pocz¹tku sesji w zyski i wzrós³ o 0,85 proc. Na szczycie tabeli wzrostów znalaz³ siê Biomed-Lublin, który zdro¿a³ o ponad 7 proc.

Indeks ma³ych spó³ek wzrós³ o 0,27 proc.

Najjaœniej na g³ównym parkiecie GPW œwieci³ ZUK St¹porków. Oferta spó³ki zajê³a pierwsze miejsce w przetargu Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie na budowê elektrociep³owni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE. Wartoœæ netto kontraktu wynosi 35,79 mln z³. Notowania ZUK St¹porków wzros³y o ponad 37 proc.

Indeksy w Polsce rozpoczê³y rajd w górê, w czasie gdy rozpocz¹³ siê handel w USA, mimo ¿e nastroje na Wall Street nie dopisywa³y. S&P 500 spada³ o 0,5 proc., a Nasdaq traci³ 0,35 proc.

Wiêkszoœæ indeksów na Starym Kontynencie zakoñczy³a pi¹tek na czerwono. DAX pod koniec sesji spada³ o 0,35 proc., a francuski CAC40 0,8 proc. FTSE MIB spad³ o blisko 1,7 proc.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7