Poland

Niewielki spadek liczby zakażeń w USA. "Wirus zostaje"

Mieszkañcy Kalifornii oczekuj¹ na test na COVID-19

AFP

W ci¹gu ostatnich 7 dni w USA wykryto ok. 1,5 mln nowych zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Oznacza to spadek liczby zaka¿eñ, tydzieñ do tygodnia, o ok. 11 proc.

- Wirus utrwali³ siê w ludzkiej populacji i nigdzie siê nie wybiera - doda³.

- Bêdziemy obserwowaæ czêste transmisje, dopóki nie przekroczymy progu odpornoœci stadnej - podkreœli³.

Dr Adalja zaznaczy³, ¿e na razie jest za wczeœnie, aby przeprowadzone dotychczas w USA szczepienia przynios³y efekt i wp³ynê³y na spowolnienie epidemii. Ponadto - jak doda³ - zagro¿enie stanowi¹ nowe warianty koronawirusa.

- Nie zmniejsza³bym czujnoœci. Nic siê nie zmieni³o - podsumowa³.

Football news:

Antonio Cassano: Does Conte understand that he is not Guardiola? Inter were just ridiculous in the Champions League
Juve will win again if Ronaldo is not in the starting line-up. They need a quality centre-forward, they don't grow as a team. Ventola about Cristiano
The head of the LGBT group of City fans: Burst into tears after scoring a goal in the match for the exit to the Premier League. I felt that after so many years of longing, we are rising
Ibrahimovic and Mihajlovic will sing the song I am a tramp at the Sanremo Festival
Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result
Only Raul and Casillas were younger than Vinicius when they played their 100th match for Real Madrid
Zidane on the draw with Sociedad: We lost two points. We had obvious moments in the first half