Poland

Niewidomy mężczyzna odzyskał wzrok. Rewolucyjny implant

Dziêki syntetycznej rogówce niemal zupe³nie niewidomy mê¿czyzna odzyska³ wzrok. Nie potrzebne by³y przeszczepy i tkanki od dawców.

Niemal ca³kowicie niewidomy 78-letni mê¿czyzna odzyska³ wzrok po tym, jak wszczepiono mu nowy typ implantu rogówki. Opracowany przez izraelski startup CorNeat, KPro to pierwszy implant, który mo¿na zintegrowaæ bezpoœrednio ze œcian¹ oka w celu zast¹pienia blizn lub zdeformowanych rogówek bez koniecznoœci pozyskiwania tkanki dawcy.

Bezpoœrednio po zabiegu, po zdjêciu opatrunków pacjent rozpoznawa³ cz³onków rodziny i odczytywa³ liczby na karcie testowej. Operacjê przeprowadzono w izraelskim szpitalu Centrum Medyczne im. Ytzhaka Rabina w Petah Tikva. Zabieg przeprowadzi³ profesor Irit Bahar, szef tamtejszego oddzia³u okulistycznego.

– Zabieg by³ prosty, ale jego wynik przerós³ wszelkie nasze oczekiwania. Moment, w którym zdjêliœmy banda¿e, by³ emocjonalny i znacz¹cy” – powiedzia³ Bahar izraelskim mediom i doda³, ¿e nowa procedura oraz syntetyczna soczewka „niew¹tpliwie wp³yn¹ na ¿ycie milionów ludzi”.

Rogówka, to przezroczysta warstwa, która pokrywa i chroni przedni¹ czêœæ oka. Mo¿e siê degenerowaæ lub tworz¹ siê na niej blizny, na przyk³ad z powodu chorób lub urazów.

Sztuczne implanty rogówki istniej¹ ju¿ od dawna i s¹ ratunkiem dla pacjentów ze zwyrodnieniem rogówki, ale poniewa¿ takie operacje s¹ skomplikowane i zazwyczaj s¹ ostatecznoœci¹, gdy przeszczepy rogówki nie dzia³aj¹. Natomiast wszczepienie CorNeat jest stosunkowo prost¹ procedur¹, która wymaga minimalnej liczby szwów i ciêæ. Co wiêcej, wykorzystuje materia³ biomimetyczny, który „stymuluje proliferacjê komórek, prowadz¹c do postêpuj¹cej integracji tkanek” czyli wroœniêcia implantu w tkanki oka.

Dziesiêciu kolejnych pacjentów zosta³o dopuszczonych do badañ w Izraelu i oczekuje na operacjê. CorNeat Vision poinformowa³a, ¿e kolejni pacjenci maj¹ przejœæ taka operacjê w Kanadzie, we Francji, Stanach Zjednoczonych i Holandii. – Po latach ciê¿kiej pracy przygl¹danie siê, jak chirurg z ³atwoœci¹ wszczepia nasz implant i obserwowanie, jak cz³owiek odzyskuje wzrok ju¿ nastêpnego dnia by³o elektryzuj¹ce i poruszaj¹ce emocjonalnie” – powiedzia³ wspó³twórca CorNeat Vision. za³o¿yciel dr Gilad Litvin.

Football news:

Dzyuba supported Pyotr Yan on the eve of the fight with Sterling at UFC 259
Simeone on the title race: They said that Real Madrid and Barca have no chance, but look where they are now
Willian made an assist in Arsenal's third match in a row
The March matches of the South American selection of the 2022 World Cup can take place in a bubble in a European city
Zidane on Benzema before the derby: We won't take any chances. Those who are 100% ready will play
Can you guess a coach based on his career as a player? It's easy with Zidane - but with Flick and Gasperini?
Zidane is categorically against Bale's return to Real Madrid (Defensa Central)