Poland

Nieuważny pieszy z telefonem na pasach dostanie mandat

Kara powinna wynosiæ od 50 z³ do 100 z³ – twierdz¹ eksperci do spraw bezpieczeñstwa.

Po roku obietnic i zapowiedzi rz¹d w koñcu przyj¹³ przepisy, które maj¹ poprawiæ bezpieczeñstwo pieszych na pasach. W jednym z nich przewidziano, ¿e w trakcie wchodzenia lub przechodzenia przez jezdniê albo torowisko (tak¿e w obrêbie usytuowanych tam przejœæ) pieszych bêdzie obowi¹zywa³ zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urz¹dzeñ elektronicznych. Chodzi o sytuacjê, gdy korzystanie np. z komórki prowadziæ bêdzie do ograniczenia mo¿liwoœci obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejœciu. Skoro rz¹d wprowadza zakaz to za jego z³amanie musz¹ pojawiæ siê kary – mandaty.

Maria D¹browska-Loranc, kierownik Centrum Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego, mówi „Rzeczpospolitej", ¿e w Polsce rocznie ginie 23 przechodniów na milion mieszkañców. To prawie 2,5 razy wiêcej ni¿ unijna œrednia, która wynosi 10.

– Zaproponowane zmiany dotycz¹ce zakazu korzystania z telefonów komórkowych na przejœciu dla pieszych maj¹ na celu poprawiæ tê sytuacjê, ale te¿ w moim odczuciu, s¹ odpowiedzi¹ na potencjalne obawy kierowców i z tej perspektywy nale¿y je oceniaæ - mówi ekspertka. Powo³uje siê na analizê Instytutu Transportu Samochodowego zatytu³owan¹ „Badania zachowania pieszych i relacji pieszy–kierowca". Wynika z niej, ¿e u 5 proc. pieszych zaobserwowano niew³aœciwe zachowanie zwi¹zane z korzystaniem z telefonu podczas przejœcia przez jezdniê.

– Dlatego wprowadzenie tego przepisu powinno siê wi¹zaæ w pierwszej kolejnoœci z szeroko zakrojon¹ kampani¹ edukacyjn¹ wspart¹ przez nadzór nad pieszymi przechodz¹cymi przez jezdniê i ewentualnym upominaniem za korzystnie z telefonów na zebrach. O potencjalnych sankcjach nale¿y pomyœleæ na koñcu – twierdzi Maria D¹browska-Loranc.

A skoro mowa o karach, pojawia siê pytanie o ich wysokoœæ.

– Nowelizacji wymaga³by aktualny taryfikator mandatów w ruchu drogowym, w tym przepisy o ruchu pieszych. Obecna rozpiêtoœæ kar finansowych za wykroczenia pieszych kszta³tuje siê od 50 do 100 z³ i takiej, ewentualnej, wysokoœci mandatu nale¿a³oby siê spodziewaæ w przysz³oœci – twierdzi Maria D¹browska-Loranc.

Podobne kwoty wymienia Mariusz Sztal, ekspert do spraw bezpieczeñstwa i wieloletni egzaminator na prawo jazdy w Warszawie. – Powinniœmy uregulowaæ kwoty wide³kowo, czyli od do – mówi. I wyjaœnia, ¿e inaczej nale¿y potraktowaæ zachowanie pieszego, który wprawdzie trzyma telefon przy uchu, ale z zachowaniem wszelkich zasad wchodzi na jezdniê, a inaczej osoby, które pisz¹c SMS-a wtargn¹ na przejœcie, nie sprawdzaj¹c, co dzieje siê w jego obrêbie.

Sam pomys³ wprowadzenia zakazu ocenia pozytywnie. Podkreœla jednak, ¿e wprowadzenie sankcji musi iœæ w parze z edukacj¹ spo³eczn¹.

– Samo wprowadzenie kar i nawet szeroka informacja na ten temat na niewiele siê zda, jeœli z³amanie zakazu nie bêdzie egzekwowane – podkreœla.

Na razie nie wiadomo, kiedy zmiany wejd¹ w ¿ycie. Walkê o poprawê bezpieczeñstwa pieszych zapowiedzia³ premier Mateusz Morawiecki po tragicznym wypadku, do którego dosz³o rok temu na przejœciu dla pieszych przy ul. Sokratesa w Warszawie. Sprawca rozpêdzi³ siê do 130 km/h i nie by³ w stanie zahamowaæ przed przejœciem dla pieszych, choæ inne samochody przepuszcza³y rodzinê z ma³ym dzieckiem. Mê¿czyzna przechodz¹cy po pasach zgin¹³ na miejscu.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Football news:

Phil Neville took over Inter Beckham
Jose Mourinho: You can buy one of the best defenders in Europe for 70 million, or you can take someone who needs development
Ex-Arsenal midfielder Wilshere has signed a contract with Bournemouth
Ole Gunnar Solskjaer: Pogba played superbly against Liverpool. Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer commented on the performance of midfielder Paul Pogba in the match of the 19th round of the Premier League with Liverpool
To beat Real Madrid and Barca in three days is an atrocity. Athletic Director about the Spanish Super Cup
Poland coach of Bzenec left his post
Carlos Tevez: I won't stop playing for my family. It was important to win the Maradona Cup