Poland

Niespodziewanie dobre dane z Niemiec

Bezrobocie w Niemczech spad³o w listopadzie, choæ analitycy oczekiwali jego wzrostu. Stopa bezrobocia obni¿y³a siê z 6,2 procenta do 6,1 procenta, a liczba ludzi bez pracy zmniejszy³a siê o 39 tysiêcy. To najni¿szy poziom od kwietnia. Jednak rok temu w listopadzie pracê mia³o o pó³ miliona osób wiêcej.

Czytaj tak¿e: Niemcy w 2021 roku chc¹ siê zad³u¿yæ na 160 mld euro

Analitycy spodziewali siê, ¿e stopa bezrobocia wzroœnie w listopadzie do 6,3 procenta. Trwaj¹ca druga fala pandemii koronawirusa wymusza bowiem ograniczenia w funkcjonowaniu gospodarki, które nie sprzyjaj¹ aktywnoœci gospodarczej.

Jednak za pozytywn¹ wiadomoœci¹ o spadku bezrobocia kryje siê równie¿ mniej optymistyczna informacja. W listopadzie, zgodnie z danymi Federalnej Agencji Pracy, o 537 tys. osób wzros³a liczba pracowników objêtych programem krótkoterminowego zatrudnienia (maj¹cego na celu chronienie miejsc pracy).

- Rynek pracy zareagowa³ na listopadowe restrykcje, ale na szczêœcie nie wzrostem zliczby zwolnieñ – stwierdzi³, cytowany przez serwis TheLocal.de, prezes Federalnej Agencji Pracy Detlef Scheele.

Oczekiwania analityków, spodziewaj¹cych siê wzrostu liczby bezrobotnych, wynika³y z nowych obostrzeñ wdra¿anych w listopadzie – zamkniêto bary, restauracje czy si³ownie. Jednak pracodawcy zamiast zwalniaæ, najwyraŸniej postanowili polegaæ na dotowanych przez pañstwo programach pozwalaj¹cych redukowaæ pracownikom czas pracy, ale bez ich zwalniania.

Football news:

It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)
Barcelona still owes Liverpool about 29 million euros for the transfer of Coutinho
Immobile on last season: Lazio felt invincible before covid. They could have fought for the scudetto
Chris Sutton: Lampard is another victim of Russian roulette at Chelsea. This is Abramovich's style
Ex-agent Benzema: Karim will return to Lyon, the club is in his heart. He watches all their matches