Poland

Nieoczywisty przypadek polskiego pacjenta z Plymouth

szpital

AdobeStock

Czêœæ spo³eczeñstwa ¿yje obecnie spraw¹ Polaka, którego w Wielkiej Brytanii lekarze chc¹ od³¹czyæ od aparatury podtrzymuj¹cej ¿ycie. Zbierane s¹ podpisy, anga¿uj¹ siê politycy i hierarchowie. A wszystko pod naciskiem mediów i z ogromnym baga¿em emocji.

Sprawa zaœ nie jest wcale jednoznaczna. Nikt z nas nie zna dokumentacji medycznej, a jedynie nieliczni s¹ zdolni do tego, by poprawnie j¹ zinterpretowaæ. Wiemy tylko tyle, ¿e mê¿czyzna doœwiadczy³ ciê¿kiego i nieodwracalnego, hipoksemicznego uszkodzenia mózgu. Nie ma zatem – zdaniem wiêkszoœci specjalistów – szans na poprawê jego stanu, a z perspektywy medycznej i bioetycznej mo¿na zadawaæ pytania, czy utrzymywanie pacjenta w tym stanie nie jest uporczyw¹ terapi¹, któr¹ w pewnym momencie nale¿y przerwaæ, i to z troski o dobro pacjenta, a nie z przyczyn utylitarnych. To pierwsza w¹tpliwoœæ, z jak¹ zmagamy siê w tej sprawie. Bez wgl¹du w dokumentacjê, bez wiedzy z zakresu neurologii i wreszcie bez minimalnego zaufania do specjalistów nie jesteœmy w stanie rozstrzygn¹æ, czy decyzja brytyjskich lekarzy, potwierdzona przez s¹dy, jest s³uszna czy te¿ nie.

¯ona i dzieci owego mê¿czyzny zgodzili siê na od³¹czenie go od aparatury podtrzymuj¹cej ¿ycie,...

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7