Poland

Niemieckie firmy toną w długach

Biznes

30 du¿ych spó³ek w indeksie Dax ma najwiêksze zad³u¿enie w Europie.

Œredni d³ug netto wed³ug Goldman Sachs wynosi 1,15-krotnoœæ kapita³u w³asnego. To dwa razy wiêcej ni¿ w firmach brytyjskich. Na drugim miejscu s¹ ex aequo spó³ki z w³oskiego MIB30 i hiszpañskiego IBEX35, dla których wskaŸnik wynosi 0,97.Niemieckie firmy popadaj¹ w d³ugi wraz z ka¿dym dniem kolejnego lockdownu.

Specjaliœci ds. restrukturyzacji przeanalizowali kluczowe dane liczbowe tysiêcy spó³ek gie³dowych na ca³ym œwiecie oraz zidentyfikowali bran¿e i regiony, w których zima Corona bêdzie szczególnie mroŸna.

Na krótko przed Wigili¹ nadszed³ czas: w tygodniach przed festiwalem tysi¹ce goœci z ca³ego œwiata przybywa³y do Rothenburg ob der Tauber, aby podziwiaæ lœni¹cy bo¿onarodzeniowy œwiat Käthe Wohlfahrt i kupowaæ piramidy, dziadki do orzechów, palaczy i ³uki œwiec z tradycyjnej firmy. Ale w dobie pandemii klienci zawiedli, osiem w³asnych sklepów firmy w ca³ych Niemczech musia³o zostaæ zamkniêtych, a jarmarki bo¿onarodzeniowe w kraju i za granic¹, na których Käthe-Wohlfahrt sprzedaje produkty, zosta³y odwo³ane. Krótko mówi¹c: „ambasador tradycyjnych niemieckich œwi¹t" straci³ interes, a w³aœciciel firmy Harald Wohlfahrt zosta³ zmuszony do wszczêcia postêpowania upad³oœciowego w celu reorganizacji swojej firmy – opisuje „Wirtschafts Woche".

Takie misje ratunkowe bêd¹ prawdopodobnie czêstsze w tym roku. Im d³u¿ej trwa druga, trudna blokada, tym delikatniejsza staje siê sytuacja wielu firm. Upad³oœæ og³osi³a niedawno notowana na gie³dzie sieæ modowa Adler ze 170 oddzia³ami. Najwiêkszy w Europie producent fajerwerków Weco równie¿ walczy o byt po zakazie sprzeda¿y petard i rakiet w sylwestra. Grupa drogeryjna Douglas planuje w najbli¿szym czasie zamkn¹æ wiele oddzia³ów i zreorganizowaæ swoje zad³u¿enie. Nawet klub Bundesligi Schalke pilnie potrzebuje nowych pieniêdzy na obs³ugê obligacji, której pierwsza transza ma zostaæ sp³acona w lipcu.

Eksperci ds. restrukturyzacji z firmy doradczej ds. zarz¹dzania w Kearney s¹ przekonani, ¿e „presja restrukturyzacji gwa³townie wzroœnie, zw³aszcza w Niemczech, w 2021 r.". Aby zidentyfikowaæ bran¿e i regiony, w których zima z koronawirusem bêdzie szczególnie mroŸna, przeanalizowali dane z ponad 7200 spó³ek gie³dowych z 93 krajów i przeliczyli kluczowe dane dotycz¹ce sprzeda¿y i rozwoju zysków, sytuacji zad³u¿enia i kapitalizacji rynkowej na podsumowano „wynik restrukturyzacji". Wynik badania jest jasny: „W porównaniu z Chinami i USA, Niemcy znacznie gorzej radz¹ sobie z kryzysem ekonomicznie" - mówi partner Kearney Markus Schmid. Od przemys³u motoryzacyjnego, poprzez handel stacjonarny, po bran¿ê nieruchomoœci, kilka wa¿nych sektorów gospodarki osi¹ga obecnie wysokie wyniki w zakresie restrukturyzacji. Ale „perspektywy w bran¿y turystycznej i turystycznej s¹ najgorsze" - mówi Schmid. „Tutaj powrót do poziomu sprzed kryzysu zajmie kilka lat".

Federalne Stowarzyszenie Niemieckiego Przemys³u Transportu Lotniczego (BDL) nie spodziewa siê, ¿e poziom sprzed kryzysu zostanie osi¹gniêty przed 2024 r. Linie lotnicze s¹ zagro¿one 90-procentowym ograniczeniem zdolnoœci lotów, finansowanie leasingu samolotów jest niestabilne - a wielu hotelom grozi ostateczne zamkniêcie.

„W sektorach podró¿niczym, turystycznym i lotniczym mo¿e nas wiele czekaæ w 2021 r." - spodziewa siê Sven-Holger Undritz, szef niemieckiego dzia³u restrukturyzacji i upad³oœci kancelarii White & Case. Dla dostawców us³ug ni¿szego szczebla, takich jak firmy taksówkarskie, operatorzy parkingów lub wypo¿yczalnie samochodów, oznacza to równie¿ trudnoœci. Kryzys uderzy³ z pe³n¹ si³¹ w sektor detaliczny, przynajmniej w tych detalistów, którzy nie sprzedaj¹ ¿ywnoœci lub nie zarabiaj¹ pieniêdzy w internecie. „Handel jest podzielony na dwie czêœci", mówi ekspert Kearney, Christian Feldmann. „Wielu sprzedawców stacjonarnych cierpi, a du¿e sieci supermarketów gie³dowych i gracze internetowi nawet odnosz¹ korzyœci z kryzysu".

Kryzys jest nadal zauwa¿alny - zw³aszcza w bran¿y modowej, gdzie w zesz³ym roku duzi dostawcy, tacy jak Esprit, Kaufhof-Karstadt i Hallhuber, ustawili ekrany ochrony przed niewyp³acalnoœci¹. Wierzyciele stracili miliardy. £añcuch mody Adler jest teraz zagro¿ony upuszczaniem krwi. Firma posiadaj¹ca oko³o 170 oddzia³ów wydawa³a siê nawet stosunkowo prê¿na. Pod koniec 2019 roku Adler nadal mia³ rekordow¹ p³ynnoœæ netto w wysokoœci oko³o 70 milionów euro. Ale wyparowa³ w pierwszej po³owie Korony. W maju Adler by³ w stanie uzyskaæ dodatkowe linie kredytowe w wysokoœci 69 mln euro od swoich banków dziêki gwarancjom pañstwowym. Ale to nie wystarczy³o na zimowe zamkniêcia.

Dalsze k³opoty to tylko kwestia czasu. Stowarzyszenie bran¿owe HDE ostrzega, ¿e do 50 000 sklepów zatrudniaj¹cych ponad 250 000 pracowników jest zagro¿onych. To by³aby katastrofa nie tylko dla zainteresowanych pracowników i w³aœcicieli. „Kiedy sklepy s¹ zamykane, odczuwaj¹ to równie¿ w³aœciciele nieruchomoœci" - mówi berliñska syndyk masy upad³oœciowej Susanne Berner. A „poniewa¿ wielu w³aœcicieli sfinansowa³o swoje nieruchomoœci d³ugiem, niewyp³acalnoœæ mo¿e ostatecznie uderzyæ równie¿ w instytucje kredytowe". Zreszt¹ presja w sektorze nieruchomoœci komercyjnych roœnie. W ci¹gu ostatnich kilku miesiêcy Berner przeprowadzi³ postêpowanie upad³oœciowe z dwoma dostawcami wspólnych biur, tzw. przestrzeni coworkingowych: „Trend w kierunku biur domowych pozostawia swoje piêtno" - mówi Berner.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7