Poland

Niemiecki TUI zawiesza call center dla agentów

Fot. Bloomberg

TUI Deutschland bêdzie nadal obs³ugiwa³ agentów przez telefon, ale tylko po umówieniu rozmowy. Touroperator rezygnuje z telefonicznego centrum kontaktowegohttps://grm-rpedit.newscyclecloud.com/apps/pbcsedit.dll/red, twierdz¹c, ¿e nowa formu³a bêdzie bardziej efektywna dla obu stron.

Ju¿ przed wybuchem pandemii koronawirusa korzystanie z telefonicznego centrum kontaktowego, jakie TUI Deutschland oferowa³ swoim partnerom handlowym, nie by³o ³atwe. Oczekiwanie na po³¹czenie trwa³o d³ugo, ale agenci mieli nadziejê, ¿e touroperator powiêkszy liczbê pracowników, dziêki czemu sytuacja siê poprawi.

Teraz okazuje siê, ¿e biuro zdecydowa³o siê pójœæ inn¹ drog¹ – informuje niemiecki portal bran¿y turystycznej Touristik Aktuell. Agenci nadal bêd¹ mogli kontaktowaæ siê z nim telefonicznie, ale po uzgodnieniu terminu rozmowy. Takie rozwi¹zanie ma byæ korzystniejsze dla obu stron.

Koncern przy obs³udze klienta, tak¿e agencyjnego, stawia mocniej na technologiê, a doradców zachêca do korzystania z czatbota, rozmowy na ¿ywo przez czat i funkcji notatki. Choæ te pierwsze nie s¹ zbyt lubiane przez sprzedawców, to ju¿ ta ostatnia jest dobrze oceniana.

TUI Deutschland zapowiada, ¿e nie zmniejszy liczby konsultantów centrum kontaktowego. Obecnie wiele osób pracuje zdalnie, równie¿ w przysz³oœci ma to tak wygl¹daæ.

Football news:

Dzyuba supported Pyotr Yan on the eve of the fight with Sterling at UFC 259
Simeone on the title race: They said that Real Madrid and Barca have no chance, but look where they are now
Willian made an assist in Arsenal's third match in a row
The March matches of the South American selection of the 2022 World Cup can take place in a bubble in a European city
Zidane on Benzema before the derby: We won't take any chances. Those who are 100% ready will play
Can you guess a coach based on his career as a player? It's easy with Zidane - but with Flick and Gasperini?
Zidane is categorically against Bale's return to Real Madrid (Defensa Central)