Poland

Niemiecki okręt wojenny wpłynie na Morze Południowochińskie

Niemiecka fregata wyruszy w sierpniu do Azji, a w drodze powrotnej bêdzie pierwszym niemieckim okrêtem wojennym, który przep³ynie przez Morze Po³udniowochiñskie od 2002 roku.

Niemieccy urzêdnicy poinformowali we wtorek w Berlinie, ¿e niemiecka jednostka nie przep³ynie w odleg³oœci mniejszej ni¿ 12 mil morskich od spornych wysp na Morzu Po³udniowochiñskim.

Chiny roszcz¹ sobie prawa do niemal wszystkich bogatych w zasoby wód Morza Po³udniowochiñskiego, gdzie ustanowi³y placówki wojskowe na sztucznych wyspach.

Marynarka wojenna USA regularnie przeprowadza operacje, w ramach których jej statki przep³ywaj¹ w pobli¿u niektórych z tych wysp, domagaj¹c siê swobody dostêpu do miêdzynarodowych szlaków wodnych.

Waszyngton regularnie oskar¿a Pekin o militaryzacjê Morza Po³udniowochiñskiego i próby zastraszenia azjatyckich s¹siadów, którzy mogliby chcieæ eksploatowaæ rozleg³e z³o¿a ropy i gazu.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored