Poland

Niemiecki łącznik Putina

Gdzie W³adimir Putin, tam i Matthias Warnig (na zdjêciu), najzdolniejszy absolwent Pu³ku Wartowniczego im. Feliksa Dzier¿yñskiego, elitarnej jednostki s³u¿by bezpieczeñstwa NRD

Forum

Gdy wa¿¹ siê losy Nord Stream 2, Kreml potrzebuje wszystkich swoich „przyjació³", by ci lobbowali za dalsz¹ budow¹ gazoci¹gu. Najlepszym z nich jest by³y agent Stasi i cudowne dziecko rosyjskiego biznesu Matthias Warnig.

W kwietniowy wieczór 2014 roku przed pa³acem Jusupowa w Petersburgu zatrzyma³a siê czarna limuzyna. Przy wejœciu do budynku na jej pasa¿era czeka³ ju¿ Gerhard Schröder. W³adimir Putin energicznym krokiem wysiad³ z samochodu i serdecznie uœciska³ by³ego kanclerza Niemiec, ¿ycz¹c mu wszystkiego najlepszego z okazji 70. urodzin.

Zdjêcie przedstawiaj¹ce tê scenkê wywo³a³o w Niemczech polityczn¹ burzê i œci¹gnê³o na Schrödera, który po odejœciu z polityki zacz¹³ pracê dla Gazpromu, falê krytyki. W czasie, gdy je zrobiono, na wschodzie Ukrainy trwa³a krwawa wojna. Gniew opinii publicznej skupi³ siê wówczas tylko na by³ym kanclerzu, choæ po lewej stronie fotografii widaæ jeszcze jednego obywatela RFN. Niewiele osób rozpozna³o wtedy siwow³osego i krêpego mê¿czyznê. Matthias Warnig zna W³adimira Putina o wiele d³u¿ej ni¿ Schröder i to on, a nie by³y kanclerz, jest od lat jednym z najbli¿szych zachodnioeuropejskich przyjació³ rosyjskiego prezydenta....

Football news:

Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes