Poland

Niemiecki dziennik pisze o kryzysie tożsamości w PO

Borys Budka

Fotorzepa, Jerzy Dudek

Najwiêksza polska partia opozycyjna straci³a w³aœnie dwoje pos³ów i ma trudnoœci z ustaleniem nowego kursu – informuje „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Niemiecki dziennik pisze, ¿e w Platforma Obywatelska skoñczy³a w³aœnie 20 lat, ale na œwiêtowanie jubileuszu nikt nie mia³ ochoty. „Akurat w minionym tygodniu PO straci³a dwa mandaty” – zauwa¿a warszawski korespondent gazety Gerhard Gnauck. Dziennikarz informuje o przejœciu znanej pos³anki Joanny Muchy i senatora Jacka Burego do ruchu Polska 2050, który istnieje dopiero pó³ roku i nie ma jeszcze klubu w ¿adnej z izb polskiego parlamentu. Za³o¿yciel ruchu, publicysta Szymon Ho³ownia, który z 17 procentami g³osów by³ na trzecim miejscu w zesz³orocznych wyborach prezydenckich, „prowadzi teraz – co w Polsce nie jest niczym nadzwyczajnym – dyskretne rozmowy, by podkupiæ przede wszystkim polityków PO” – pisze Gnauck. I dodaje, ¿e w ostatnich sonda¿ach nowa si³a polityczna wyprzedzi³a nawet PO.

„W Platformie, która jest partnerem CDU/CSU w Europejskiej Partii Ludowej, nastroje s¹ z³e, odpowiednio do sytuacji. A przez d³ugi czas wydawa³a siê ona filarem polskiego pañstwa” - pisze dziennikarz „FAZ”, przypominaj¹c historiê PO. Wed³ug autora „nieweso³a sytuacja partii” zapewne powstrzymuje jej wieloletniego szefa i by³ego premiera Donalda Tuska przed powrotem do polskiej polityki.

Brakuje nowego programu

„W najnowszych sonda¿ach rz¹dz¹cy od 2015 roku narodowo-konserwatywny PiS – tak jak od lat – prowadzi z wynikiem miêdzy 30 a 40 procent. I to pomimo najnowszych, masowych protestów przeciwko groŸbie zaostrzenia prawa aborcyjnego i mimo rosn¹cego niezadowolenia z restrykcji pandemicznych. Przede wszystkim dziêki swej polityce socjalnej PiS na trwale zmieni³ debatê w kraju. Wprawdzie PO odnosi³a te¿ sukcesy, jak choæby utrzymuj¹c w³adzê w wielu ratuszach i osi¹gaj¹c w 2019 roku niewielk¹ wiêkszoœæ w Senacie. W drugiej turze wyborów prezydenckich podczas pierwszej fali pandemii jej kandydat zdoby³ nawet 49 procent. Ale co dalej?” – zastanawia siê dziennik.

„Przewodnicz¹cy PO, by³y minister sprawiedliwoœci Borys Budka jest wprawdzie ciêtym krytykiem PiS i przede wszystkim jego autorytarnych sk³onnoœci. Ale jednoczeœnie jest wiele niejasnoœci co do jego kursu. Nowej deklaracji programowej, która w³aœciwie mia³a ukazaæ siê na urodziny, do tej pory nie ma. W starych uchwa³ach partii by³a mowa o «tradycyjnych normach», ochronie ¿ycia nienarodzonego i wolnej gospodarce rynkowej. Dziœ dla wielu w PO oraz w spo³eczeñstwie na pierwszym planie s¹ nowe kwestie: polityka klimatyczna i ochrony œrodowiska, wyraŸniejszy rozdzia³ Koœcio³a od pañstwa, prawa kobiet i osób LGBT oraz spór o prawo aborcyjne. Oprócz tego jest to spór o praworz¹dnoœæ, który doprowadzi³ do trwa³ego konfliktu miêdzy Warszaw¹ a instytucjami UE” – analizuje Gnauck.

Czy iϾ z nurtem zmian?

Jego zdaniem PO nie mo¿e te¿ ignorowaæ tego, ¿e wiêkszoœæ spo³eczeñstwa jest sceptyczna w wielu sprawach dotycz¹cych UE, jak przyst¹pienie do strefy euro albo rozdzielenie migrantów miêdzy kraje UE. Niemiecki dziennik cytuje wiceszefa PO Tomasza Siemoniaka, zdaniem którego trudno bêdzie znaleŸæ now¹ liniê we wszystkich wspomnianych kwestiach. „Platforma jest dziœ ca³kiem inn¹ parti¹, ni¿ w 2001 roku. Tak¿e Polska jest w innym miejscu, ni¿ wówczas” – mówi Siemoniak, cytowany przez „FAZ”. Dodaje, ¿e silniejsze odgraniczenie siê od Koœcio³a katolickiego jest szeroko rozpowszechnionym ¿¹daniem w PO, ale maj¹c tak wielu katolików wœród swoich cz³onków nie mo¿e staæ siê ona „parti¹ antyklerykaln¹”.

„Czy partia powinna przy³¹czyæ siê do nurtu zmian spo³ecznych, czy zaostrzyæ swój tradycyjny profil?” – pyta autor. Jego zdaniem najostrzejsz¹ ocenê PO wystawiaj¹ buntownicy. Bury powiedzia³, ¿e „Platforma od dawna umiera, ale umrzeæ nie mo¿e”. Zaœ Mucha doda³a, ¿e nie mo¿na wiecznie definiowaæ siê jako anty-PiS, ale rozwijaæ nowe idee – relacjonuje Gnauck.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7