Poland

Niemieccy turyści ruszyli na zakupy. Później niż zwykle

Fot. Pixabay

Byæ mo¿e jeszcze za wczeœnie, by mówiæ o sta³ym trendzie, ale od po³owy lutego Niemcy rezerwuj¹ coraz wiêcej wyjazdów. Wskazuj¹ na to obroty agentów stacjonarnych i internetowych.

Deutscher ReiseVerband (DRV, niemiecki odpowiednik Polskiej Izby Turystyki) podaje w informacji prasowej, ¿e sprzeda¿ w agencyjnych biurach stacjonarnych i internetowych zaczyna rosn¹æ. Tê pozytywn¹ zmianê widaæ ju¿ od po³owy lutego – wynika z danych instytutu analitycznego Travel Data + Analytics (DTA).

– Dziêki perspektywie szczepieñ i wiêkszej dostêpnoœci testów roœnie przekonanie, ¿e wkrótce znów bêdzie mo¿na podró¿owaæ – komentuje prezes DRV Norbert Fiebig. – Liczymy siê z efektem od³o¿onego popytu, bo wiele osób w zesz³ym roku nie wyjecha³o na urlop i przesunê³o go na 2021 rok – dodaje.

W ostatnich tygodniach wp³ywy z tytu³u nowych rezerwacji odpowiada³y 20 procentom wartoœci osi¹gniêtych w zesz³ym roku. – Spadku rezerwacji imprez zorganizowanych o ponad 80 procent rok do roku nie bêdzie siê da³o szybko nadrobiæ. Ten rok znów przyniesie bran¿y turystycznej straty – obawia siê prezes. Warto pamiêtaæ, ¿e prze³om roku i pierwsze tygodnie nowego roku to miesi¹ce najwiêkszej sprzeda¿y imprez turystycznych w Niemczech.

Wiêkszoœæ osób zamawia wyjazdy dopiero na lato i na kolejne miesi¹ce, nawet na 2022 rok. Pierwsze podsumowania pokazuj¹, ¿e 60 procent rezerwacji dotyczy lata, a 25 procent jesieni, po paŸdzierniku. Na bie¿¹cy sezon zimowy i œwiêta wielkanocne przypada tylko 13 procent wartoœci rezerwacji, które wp³ynê³y w po³owie lutego.

Brak jasnej strategii otwarcia i pewnoœci, czy na Wielkanoc bêdzie mo¿na wyje¿d¿aæ, to powody, dla których klienci zwlekaj¹ z podjêciem decyzji. Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e w kwietniu i maju pojawi¹ siê zamówienia last minute, o ile restrykcje bêd¹ poluzowane. Na najbli¿sze tygodnie, czyli jeszcze na marzec, sprzeda¿ jest niewielka. S¹ to g³ównie wyjazdy na Wyspy Kanaryjskie, Malediwy i Kubê.  Od wyjazdów odstrasza klientów biur podró¿y koniecznoœæ odbycia kwarantanny po powrocie.

Z danych wynika, ¿e latem najpopularniejszy bêdzie wypoczynek nad Morzem Œródziemnym, w Grecji i w Turcji. Ten pierwszy kierunek znajduje siê na szczycie rankingów popularnoœci. Mniejsze zainteresowanie budz¹ Baleary, za to ponadprzeciêtnie roœnie liczba zamówieñ na rejsy wycieczkowe (na 2022 rok) i podró¿e do dalekich krajów.

Fiebig nie chce na razie prognozowaæ, jak zakoñczy siê bie¿¹cy rok obrotowy (od 1 listopada 2020 do 31 paŸdziernika 2021 roku). – Sukcesem bêdzie, jeœli agenci i touroperatorzy dojd¹ do 50 procent obrotów z 2019 roku – uwa¿a. – Ankiety z ostatnich tygodni pokazuj¹, ¿e Niemcy chc¹ wyje¿d¿aæ i czekaj¹ w blokach startowych – dodaje.

Turyœci chêtnie kupuj¹ imprezy zorganizowane, bo maj¹ pewnoœæ, ¿e w razie problemów biuro siê nimi zaopiekuje. Organizatorzy oferuj¹ te¿ atrakcyjne warunki za wczeœniejsz¹ rezerwacjê i godz¹ siê na daleko id¹c¹ elastycznoœæ, jeœli chodzi o zmiany i odst¹pienia od umowy.

Football news:

Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game
Chelsea reached the FA Cup final for the 8th time under Abramovich-a record
Fernandinho caught Mount's face with his boot as he lay on the turf
Ole Gunnar Solscher: The mistakes of the judges are a test. At Manchester United training, the referees deliberately make them
Gasperini before the game with Juve: Ronaldo is a real phenomenon, but it would be better if Dybala missed a week or two