Poland

Niemcy: Znów ponad 10 tys. zakażeń na dobę

Znak przypominaj¹cy w Berlinie o zachowaniu dystansu spo³ecznego i zakrywaniu ust i nosa

AFP

W Niemczech w ci¹gu doby wykryto 11242 zaka¿enia koronawirusem SARS-CoV-2. To drugi dzieñ z rzêdu, gdy w Niemczech wykrywanych jest ponad 10 tysiêcy zaka¿eñ - wynika z danych Instytutu Roberta Kocha.

Od pocz¹tku epidemii w Niemczech wykryto 403291 zaka¿eñ koronawirusem.

Dzieñ wczeœniej Instytut Roberta Kocha informowa³ o rekordowym, dobowym przyroœcie liczby zaka¿eñ w Niemczech - 11287. By³a to jednoczeœnie pierwsza doba, gdy przyrost liczby zaka¿eñ w ci¹gu 24 godzin przekroczy³ 10 tysiêcy.

Liczba ofiar COVID-19 w Niemczech wzros³a w ci¹gu ostatniej doby o 49 - do 9954.

Mimo, ¿e liczba zaka¿eñ jest w Niemczech mniejsza ni¿ w innych du¿ych, europejskich pañstwach - Francji, Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii, to jednak w ostatnich dniach epidemia u naszych zachodnich s¹siadów wyraŸnie przyspiesza.

W œrodê poinformowano, ¿e zaka¿ony koronawirusem jest minister zdrowia Niemiec, Jens Spahn.

Politycy ostrzegaj¹, ¿e jeœli obecny trend wzrostowy jeœli chodzi o liczbê zaka¿eñ utrzyma siê, wówczas konieczne bêdzie wprowadzenie ostrzejszych zasad dystansowania spo³ecznego.

Kanclerz Angela Merkel podkreœla³a jednak kilkukrotnie, ¿e trzeba zrobiæ wszystko co mo¿liwe, by unikn¹æ ponownego zamkniêcia niemieckiej gospodarki.

Football news:

Liverpool are Interested in 21-year-old Leipzig defender Konate
Niko Kovac: I'm Waiting for Golovin to return. But it might be better to wait another week or two
Suarez's Italian language examiners were suspended for 8 months. An investigation is underway against the Director of Juve Paratici
Zinedine Zidane: I Never felt untouchable at Real Madrid. Criticism is normal
Marca made a Grand Declaration of love to Ramos. On the front page-100 reasons to extend Sergio's contract with Real Madrid
Manchester United can invite Tuchel. The coach of PSG is Interested
Napoli stadium renamed in honor of Maradona