Poland

Niemcy, Włochy i Hiszpania z PKB lepszym od prognoz

Dane gospodarcze

Strefa euro

Bloomberg

Gospodarka Niemiec uros³a w trzecim kwartale o 8,2 proc. kw./kw., po tym jak w drugim skurczy³a siê o 9,8 proc. Analitycy prognozowali œrednio 7,3 proc. wzrostu.

Choæ dane za trzeci kwarta³ by³y lepsze ni¿ siê spodziewano, to niemiecki PKB nie wróci³ jeszcze na poziom sprzed pandemii. Na koniec wrzeœnia by³ on o 4,1 proc. mniejszy ni¿ rok wczeœniej. Rozczarowa³y dane o sprzeda¿y detalicznej w Niemczech. Spad³a ona we wrzeœniu o 2,2 proc. m./m. Oczekiwano œrednio 0,8 proc. spadku.

Pozytywnie zaskoczy³y równie¿ dane o w³oskim PKB. Gospodarka Italii doœwiadczy³a w trzecim kwartale wzrostu o 16,1 proc., gdy œrednia prognoz mówi³a o 11 proc. W drugim kwartale skurczy³a siê o rekordowe 13 proc. Licz¹c rok do roku PKB spad³ jednak o 4,7 proc. w trzecim kwartale. Hiszpañski PKB zwiêkszy³ siê w ci¹gu trzech miesiêcy zakoñczonych 30 wrzeœnia o 16,7 proc. kw./kw., po spadku w drugim o 17,8 proc. Tam te¿ wzrost okaza³ siê wy¿szy ni¿ prognozowano (13,5 proc.).

Football news:

Koeman on 4:0 with Dynamo Kyiv: Today was the Barcelona we want to see
Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season
Holand has scored 15 goals in the Champions League the fastest. 7 games better than the record