Poland

Niemcy stawiają kapsuły dla bezdomnych: ocieplane i bezpieczne

W³adze miasta Ulm ustawi³y kapsu³y noclegowe dla bezdomnych. Maj¹ im pomóc przetrwaæ zimê i chroniæ przed zamarzniêciem w najch³odniejsze noce.

To ju¿ trzeci zimowy sezon funkcjonowania kapsu³ w Ulm. W tym roku w zwi¹zku z pandemi¹ ustawianie kapsu³ siê opóŸni³o, ale jak podkreœlaj¹ w³adze miejskie uda³o siê zd¹¿yæ przed najwiêkszymi mrozami.

450-kilowe kapsu³y nazwane "Ulmer Nester" s¹ zrobione z drewna i stali i maj¹ otwierany jeden z boków. W œrodku znajduje siê jednoosobowe miejsce do spania. Ka¿da kapsu³a jest wyposa¿ona w automatyczn¹ wentylacjê a tak¿e w czujnik temperatury oraz czujnik informuj¹cy czy jest ona zajêta czy wolna. 60-milimetrowej gruboœci œciany s¹ wyposa¿one w izolacjê ciep³a oraz czujniki dymu. S¹ wodoodporne i wiatroszczelne.

W œrodku nie ma kamer, jednak po otwarciu drzwi pracownicy socjalni dostaj¹ automatyczny sygna³, ¿e kapsu³a jest pusta i gotowa do oczyszczenia przed nastêpnym u¿yciem.

Ca³y projekt - budowa kapsu³y oraz jej projekt techniczny - kosztowa³ miasto Ulm 35 tys. euro. Kapsu³y zaprojektowa³ zespó³ za³o¿ony przez szeœciu lokalnych przedsiêbiorców i in¿ynierów.

Miejsca do spania ciesz¹ siê ju¿ trzeci sezon du¿ym zainteresowaniem, a zespó³ Ulmer Nest obiecuje, ¿e bêdzie pracowa³ zarówno na ulepszeniu swoich instalacji, jak i nad masow¹ produkcj¹ kapsu³, licz¹c, ¿e ich projekt zyska uznanie tak¿e w innych niemieckich miastach zmagaj¹cych siê z kryzysem bezdomnoœci.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17