Poland

Niemcy przedłużają lockdown. Nie wykluczają przywrócenia kontroli na granicach

Fot. AFP

Rz¹d Niemiec przed³u¿y³ lockdown do 14 lutego. Poza dotychczasowymi obostrzeniami pojawi³y siê kolejne, które maj¹ zahamowaæ wzrost liczby zaka¿eñ koronawirusem.

Kanclerz Angela Merkel, og³aszaj¹c przed³u¿enie lockdownu, mówi³a, ¿e rz¹d ma na uwadze troskê o kraj i jego mieszkañców, ale te¿ o gospodarkê i miejsca pracy. Jeœli liczba zachorowañ drastycznie wzroœnie, ucierpi¹ na tym wszyscy – pisze niemiecki portal bran¿y turystycznej FVW, powo³uj¹c siê na agencjê prasow¹ dpa.

Poniewa¿ pojawi³y siê kolejne, bardziej zaraŸliwe mutacje koronawirusa, rz¹d Niemiec i landy zaostrzy³y zasady dotycz¹ce maseczek. Zwyk³e ju¿ nie wystarcz¹, teraz konieczne jest noszenie tych medycznych (FFP2, KN95 lub chirurgiczne). Na razie zamkniête pozostaj¹ lokale gastronomiczne, obiekty rekreacyjne, teatry, kina i sklepy. Wyj¹tkiem s¹ sklepy spo¿ywcze i drogerie.

W spotkaniach prywatnych poza cz³onkami gospodarstwa domowego uczestniczyæ mo¿e jeszcze tylko jedna osoba. Szko³y bêd¹ albo zamkniête, albo obecnoœæ obowi¹zkowa zostanie zawieszona. Rodzice s¹ proszeni, by nie posy³aæ dzieci na lekcje i do przedszkoli. Pracodawcy musz¹, gdzie to mo¿liwe, umo¿liwiæ pracê z domu, a w³adze prosz¹, by ludzie korzystali z tej opcji. Minister pracy przedstawi³ ju¿ nawet projekt rozporz¹dzenia w tej sprawie.

Angela Merkel wraz z szefem rz¹du Berlina Michaelem Müllerem i premierem Bawarii Markusem Söderem podkreœlaj¹ jednak, ¿e zaczyna pojawiaæ siê œwiate³ko w tunelu. We wtorek Instytut Roberta Kocha zanotowa³ 11 369 nowych zaka¿eñ, dok³adnie tydzieñ wczeœniej by³o ich 12 802. WskaŸnik ten nadal jest jednak zbyt wysoki, by zacz¹æ luzowaæ obostrzenia. Obawy budz¹ nowe mutacje wirusa, które pojawi³y siê tak¿e w Niemczech.

Merkel zapowiada, ¿e do koñca lata ka¿dy mieszkaniec kraju otrzyma propozycjê zaszczepienia siê. Uproszczony bêdzie te¿ dostêp do pomocy rz¹dowej dla przedsiêbiorców i samozatrudnionych. Rz¹d i landy maj¹ przedstawiæ do po³owy lutego strategiê otwarcia.

Kanclerz nie wyklucza te¿ przywrócenia kontroli na granicach, jeœli sytuacja bêdzie tego wymagaæ. – Nie chcemy tego, chcemy z naszymi s¹siadami dojœæ do partnerskiego porozumienia – mówi. Trzeba byæ szczególnie ostro¿nym przy wjeŸdzie do regionów i krajów uznanych za ryzykowne w kontekœcie pandemii, miêdzy innymi do Wielkiej Brytanii, gdzie odkryty zosta³ nowy wariant wirusa. Z Czechami, gdzie liczba zaka¿eñ jest równie¿ du¿a, nale¿y wypracowaæ strategiê testowania i skoordynowaæ dzia³ania.

Football news:

Laporta on being elected president of Barca: The club must once again be happy and economically sustainable
Liverpool have not won at Anfield in 8 consecutive league games for the first time since 1952
Pioli about Milan: We are proud that we have a young team, but we need stability
Laporta became president of Barcelona again. Under him, the club took 6 trophies in 2009
Mourinho on 4-1 with Palace: Good week. At half-time, he said he was happy to concede a goal, the players thought I was crazy
Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar