Poland

Niemcy odmawiają UE ws. kontroli granicznych

Niemcy poinformowa³y UE, ¿e utrzymaj¹ wprowadzone w zwi¹zku z pogorszeniem siê sytuacji epidemicznej kontrole graniczne mimo wezwañ Brukseli do tego, by wycofaæ siê z tej decyzji.

Komisja Europejska wezwa³a Niemcy i piêæ innych krajów UE do wycofania siê z jednostronnie wprowadzonych ograniczeñ w swobodzie poruszania siê w obrêbie Unii Europejskiej uznaj¹c, ¿e pañstwa te "posunê³y siê za daleko".

Ambasador Niemiec przy UE odpowiedzia³ jednak w liœcie datowanym na 1 marca, ¿e Niemcy "utrzymaj¹ wprowadzone œrodki na swoich granicach w interesie ochrony zdrowia".

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR