Poland

Niemcy: Od trzech dni ponad 20 tys. zakażeń na dobę

Kobieta w masce na ulicy w Goerlitz

AFP

W Niemczech w ci¹gu ostatniej doby wykryto 21 695 zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2. Zmar³o 379 chorych na COVID-19.

26 listopada liczba zaka¿eñ koronawirusem w Niemczech wykrytych od pocz¹tku epidemii przekroczy³a milion - obecnie wynosi 1 028 089 - wynika z danych podawanych przez Instytut Roberta Kocha. W Niemczech zmar³o 15 965 chorych na COVID-19.

Niemcy s¹ szóstym krajem w Europie, w którym wykryto ponad milion zaka¿eñ koronawirusem (po Francji, Rosji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i W³oszech).

Pi¹tek by³ trzecim dniem z rzêdu, gdy w Niemczech wykryto ponad 20 tysiêcy zaka¿eñ w ci¹gu doby.

25 listopada kanclerz Niemiec Angela Merkel poinformowa³a, ¿e obowi¹zuj¹cy w Niemczech od 2 listopada lockdown zostaje przed³u¿ony do 20 grudnia. Dzieñ póŸniej mówi³a o tym, ¿e obostrzenia bêd¹ obowi¹zywaæ w Niemczech najprawdopodobniej równie¿ w styczniu.

Merkel apelowa³a o unikanie zbêdnych kontaktów oraz podró¿y. Wezwa³a pracodawców do u³atwiania pracownikom pracy zdalnej.

Kanclerz oœwiadczy³a, ¿e restrykcje wprowadzone w listopadzie bêd¹ obowi¹zywa³y do 20 grudnia, a tak¿e w styczniu, chyba ¿e liczba zaka¿eñ spadnie do zak³adanego poziomu. Angela Merkel zapowiedzia³a, ¿e w miejscach wystêpowania ognisk zaka¿eñ wprowadzone zostan¹ kolejne obostrzenia.

W ramach lockdownu od 1 grudnia w spotkaniach prywatnych bêdzie mog³o uczestniczyæ do piêciu osób z nie wiêcej ni¿ dwóch gospodarstw domowych (nie dotyczy to dzieci do lat 14).

Od 23 grudnia do Nowego Roku w Niemczech dozwolone maj¹ byæ spotkania rodzinne w gronie do 10 osób.

Liczba zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 wykrytych w ci¹gu doby ostatni raz - przed 25 listopada - przekroczy³a w Niemczech 20 tysiêcy 22 listopada (by³ to trzeci dzieñ z rzêdu z liczb¹ zaka¿eñ powy¿ej 20 tysiêcy).

Dzieñ wczeœniej Instytut Roberta Kocha poinformowa³ o 23 648 zaka¿eniach koronawirusem w ci¹gu doby, co by³o najwiêkszym dobowym przyrostem liczby zaka¿onych w kraju od pocz¹tku epidemii.

Football news:

Messi is in Barca's bid for the Cup game with Rayo Vallecano. Dest will not play due to muscle problems
Gerrard on Lampard's resignation: Chelsea have a history in this matter, so no surprises
Golovin about the nickname Tsar: Nothing more than a joke. This is necessary for the media and fans, but I am a football player
David De Gea: I try to be a leader for Manchester United. I have the experience of winning big titles here
It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)