Poland

Niemcy: Obostrzenia będą obowiązywać dłużej

Niemcy przed³u¿aj¹ obowi¹zuj¹ce w kraju obostrzenia do 10 stycznia - poinformowa³a w œrodê wieczorem kanclerz Angela Merkel po spotkaniu z premierami landów.

Zasada ta ma byæ z³agodzona w okresie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, gdy - w wiêkszoœci landów - dopuszczalne bêd¹ zgromadzenia licz¹ce do 10 osób, nie licz¹c dzieci.

W œrodê Instytut Roberta Kocha informowa³ o œmierci w Niemczech 487 chorych na COVID-19 w ci¹gu doby - by³a to najwiêksza dobowa liczba zgonów chorych na COVID-19 w Niemczech. W ci¹gu ostatniej doby w Niemczech zmar³o 479 chorych na COVID-19 - to druga najwiêksza dobowa liczba zgonów zaka¿onych w Niemczech.

W ci¹gu doby w Niemczech wykryto 22 046 zaka¿eñ koronawirusem.

Football news:

Ronaldo: Real Madrid made a mistake by letting Hakimi go. Sometimes I say to myself: Imagine yourself and him - we would move at a good speed
Barcelona would not consider Messi's participation in the game with Athletic if it were not for the trophy match
Jurgen Klopp: Manchester United are now flying forward and we have difficulties. But we are not so far from the top of the form
Klopp on hugs: If it was a threat to the players' health, we wouldn't do it. The pitch is a safe place
Mourinho to Bale in training: Do you want to stay here or go back to Real Madrid and not play football?
Paul Pogba: The match against Liverpool will be a battle. Manchester United need to keep calm
Roten on Mbappe: He's getting worse with his teammates. When Kylian is successful, he is like Ronaldo