Poland

Niemcy kupują lek, który pomógł Trumpowi. Pierwsi w UE

Niemcy s¹ pierwszym krajem Unii Europejskiej, który zacznie u¿ywaæ tego samego eksperymentalnego leczenia przeciwcia³ami, które pomog³y Donaldowi Trumpowi wyleczyæ siê z Covid-19 - poinformowa³ minister zdrowia Jens Spahn.

- Rz¹d kupi³ 200 tysiêcy dawek za 400 mln euro - powiedzia³ minister Jens Spahn w rozmowie z "Bild am Sonntag".

Eksperymentalne koktajle przeciwcia³ monoklonalnych zostan¹ w przysz³ym tygodniu rozes³ane do szpitali uniwersyteckich. - Niemcy s¹ pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który wykorzystuje je w walce z epidemi¹ - doda³ Spahn.

Minister nie wymieni³ nazwy producenta, który bêdzie dostarcza³ produkt, ale potwierdzi³, ¿e jest to ten sam lek, który podano by³emu prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, gdy zachorowa³ na Covid-19 w paŸdzierniku ubieg³ego roku.

- Dzia³aj¹ one jak pasywna szczepionka. Podawanie tych przeciwcia³ we wczesnych stadiach mo¿e pomóc pacjentom wysokiego ryzyka unikn¹æ powa¿niejszej progresji - wyjaœni³ minister.

Trump by³ leczony za pomoc¹ przeciwcia³ opracowanych przez amerykañsk¹ firmê Regeneron, znan¹ jako REGN-COV2. Koktajl przeciwcia³ monoklonalnych podano prezydentowi zanim lek uzyska³o zatwierdzenie regulacyjne. Amerykañski prezydent mówi³ póŸniej, ¿e lek zrobi³ "fantastyczn¹ robotê".

Niemcy sk³adaj¹ zamówienie w czasie rosn¹cej w Europie frustracji wywo³anej tempem szczepieñ przeciw koronawirusowi. Producenci szczepionek, Pfizer/BioNTech i AstraZeneca, powiedzieli, ¿e z powodu problemów produkcyjnych w najbli¿szym czasie dostarcz¹ do Europy mniejsz¹ liczbê dawek ni¿ przewidywano.

Niemiecki rz¹d powiedzia³, ¿e mimo to spodziewa siê, ¿e bêdzie w stanie zagwarantowaæ wszystkim Niemcom szczepionkê do koñca sierpnia.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7