Poland

Niemcy już szykują się do szczepień

Covid-19

DW/AP/Picture Alliance

Zaszczepienie mieszkañców ca³ego kraju to ogromne wyzwanie. Pomimo, ze szczepionki jeszcze nie ma na rynku, Niemcy ju¿ opracowuj¹ logistykê i dystrybucjê.

Na pocz¹tku listopada rz¹d w Berlinie i kraje zwi¹zkowe uzgodni³y „Narodow¹ strategiê szczepieñ” przeciwko COVID-19. Jak najszybciej ma powstaæ infrastruktura umo¿liwiaj¹ca masowe szczepienia, nawet pomimo faktu, ¿e nadal nie jest jasne, która szczepionka bêdzie dostêpna w Niemczech, kiedy i w jakich iloœciach. Ale nie wolno dopuœciæ do sytuacji, ¿e szczepionka ju¿ bêdzie, a logistyka bêdzie w powijakach.

A ¿e generalna narodowa strategia ju¿ jest, tak¿e i zadania zosta³y ju¿ rozdzielone. Rz¹d federalny otrzyma szczepionkê z UE, która podpisa³a umowy z szeœcioma firmami farmaceutycznymi. Rz¹d federalny chce pocz¹tkowo udostêpniæ materia³ do szczepieñ 60 tak zwanym „centrom dystrybucji” w ca³ym kraju, na które wed³ug doniesieñ mediów przeznaczy siê trzy miliardy euro.

X

Potem do gry wchodz¹ landy, które ju¿ zaczê³y tworzyæ w³asne oœrodki szczepieñ. Rz¹d federalny i rz¹dy krajowe bêd¹ dzieliæ siê kosztami ich organizacji. Na pocz¹tku nie przewiduje siê szczepieñ w normalnych gabinetach lekarskich. Z dwóch powodów: po pierwsze, nie bêdzie wystarczaj¹cej liczby szczepionek dla wszystkich, a poza tym logistyka szczepieñ jest bardzo z³o¿ona.

Kto idzie na pierwszy ogieñ?

Ze wzglêdu na federaln¹ strukturê RFN ka¿dy land bêdzie mia³ w³asn¹ infrastrukturê. Na przyk³ad w Berlinie ma byæ szeœæ oœrodków szczepieñ, m.in. w halach dwóch zamkniêtych lotnisk Tempelhof i Tegel. Berlin stworzy³ procedury dla szczepionki firmy farmaceutycznej Biontech / Pfizer i spodziewa siê 900 tys. dawek szczepionki w pierwszym rzucie. Poniewa¿ prawdopodobnie ka¿da osoba musi zostaæ zaszczepiona dwukrotnie, pierwsza szczepionka wystarczy dla 450 tys. osób - na 3,7 miliona berliñczyków. „Najwczeœniejszy termin dla nas to grudzieñ” - powiedzia³a berliñska senator ds. zdrowia Dilek Kalayci. Ale jeszcze nie zdecydowano ostatecznie, kto bêdzie mia³ przyznany priorytet.

Federalne Ministerstwo Zdrowia otrzyma³o wytyczne od specjalnie powo³anej komisji ekspertów. Zaleca siê tam, by najpierw szczepiæ osoby starsze i obci¹¿one szczególnym ryzykiem, pracowników s³u¿by zdrowia oraz osoby wykonuj¹ce zawody istotne dla ¿ycia publicznego. Ale na razie s¹ to tylko ogólne wskazówki, bo nie ma jeszcze danych od firm farmaceutycznych.

„Nie mamy jeszcze dok³adniejszego wgl¹du w testy” - powiedzia³ prezes Narodowego Urzêdu Zdrowia Lothar Weiler z Instytutu Roberta Kocha. Zdaniem ekspertów dok³adniejsz¹ matrycê szczepieñ mo¿na opracowaæ dopiero wtedy, gdy szczepionka bêdzie dostêpna i bêdzie wiadomo, jak dzia³a w ka¿dej grupie wiekowej - na przyk³ad u osób powy¿ej 80. roku ¿ycia - i jak dobrze jest tolerowana.

Szczepienie jak na taœmie

Niemniej jednak przygotowania trwaj¹ - tak¿e w 2,5-milionowym landzie Brandenburgia, który otacza Berlin. Pierwsze dwa oœrodki szczepieñ powinny byæ gotowe do po³owy grudnia; w 2021 roku ma rozpocz¹æ dzia³alnoœæ dziesiêæ takich centrów.

Na prowincji szczepienia bêd¹ szczególnym wyzwaniem. W jaki sposób do oœrodków szczepieñ maj¹ dostaæ siê osoby o ograniczonej mobilnoœci z wielu ma³ych wiosek? Mowa by³a o mobilnych zespo³ach szczepieñ, ale one najpierw bêd¹ musia³y zaj¹æ siê szczepieniami w domami opieki.

Rz¹d Brandenburgii chce w ka¿dym razie jak najszybciej osi¹gn¹æ wysoki wskaŸnik szczepieñ.

W przygotowaniach nale¿y równie¿ wzi¹æ pod uwagê akcesoria do szczepieñ. Planuje siê zakup trzech milionów jednomililitrowych strzykawek, 3,5 miliona wacików nas¹czonych alkoholem i zamra¿arek. Szczepionka firmy Biontech / Pfizer wymaga bowiem specjalnych warunków przechowywania: trzeba j¹ sk³adowaæ w temperaturze oko³o -70 stopni C. Po rozmro¿eniu mo¿na j¹ przechowywaæ tylko przez ograniczony czas w normalnej temperaturze lodówki.

Sk¹d wzi¹æ personel?

Samo szczepienie wymaga równie¿ skomplikowanej logistyki. WeŸmy jako przyk³ad Berlin: pierwsza faza szczepieñ ma trwaæ 40 dni i bêdzie siê przeprowadzaæ 3400 szczepieñ dziennie w jednym oœrodku. Jednym z wyzwañ bêdzie to, by nie dochodzi³o do spiêtrzenia osób oczekuj¹cych w kolejce.

Ponadto na miejscu musi byæ nie tylko wystarczaj¹ca liczba lekarzy, ale tak¿e ludzi kieruj¹cych ruchem przy wejœciu, kierowców, pomocników i innych pracowników. „O wsparcie personalne bêdziemy musieli zwróciæ siê do organizacji pomocowych, wojska i szpitali” – wyjaœnia Burkhard Ruppert ze Stowarzyszenia Lekarzy Ustawowych Kas Chorych w rozmowie z DW.

Szczepienia to nie tylko strzykawki

Eksperci ostrzegaj¹, ¿e nawet jeœli wszystko bêdzie dobrze przygotowane, niezbêdna bêdzie elastycznoœæ. Prawdopodobnie do dyspozycji bêdzie kilka rodzajów szczepionek równolegle, które bêd¹ mia³y ró¿ne dzia³anie w zale¿noœci od grupy wiekowej, z ró¿nymi skutkami ubocznymi i wci¹¿ sp³ywaj¹cymi nowymi danymi empirycznymi - zaznacza³a niedawno w dyskusji z miêdzynarodowymi ekspertami przewodnicz¹ca Niemieckiej Rady Etyki Alena Buyx.

W przygotowaniach trzeba uwzglêdniæ wiele ró¿nych kwestii, jak na przyk³ad kompensacjê ewentualnych skutków ubocznych. „To musi zostaæ jak najszybciej ustalone, a nie pozostawione pod decyzje s¹dów” - powiedzia³a Christiane Woopen, przewodnicz¹ca Europejskiej Grupy ds. Etyki w Nauce i Nowych Technologiach.

Ponadto proces szczepieñ musi byæ zabezpieczony od strony prawnej. Wiadomo, ¿e na pocz¹tku nie bêdzie wystarczaj¹cej liczby szczepionek dla wszystkich. Wyznaczenie priorytetu to jakby ustalenie „kto ma prze¿yæ, a kto nie”.

To, jak d³ugo potrwa pierwsza faza szczepieñ priorytetowych, zale¿y równie¿ od tego, jak szybko firmy farmaceutyczne bêd¹ w stanie wyprodukowaæ materia³ do szczepieñ i czy bêdzie dostêpny tak¿e taki, który bêdzie mo¿na przechowywaæ w zwyk³ych lodówkach. Gdy to nast¹pi i poda¿ dostosuje siê do zapotrzebowania, w fazie II wed³ug „Narodowej strategii szczepieñ” szczepiæ bêd¹ mogli tak¿e lekarze pierwszego kontaktu.

This browser does not support the iframe element.

Football news:

Solskjaer on 3-2 with Liverpool: Manchester United won on their own terms. It's a good feeling
Hames scored 10 (3+7) points in Everton's home matches. Away - 0
Suarez scored his 12th goal of the La Liga season. Messi has 11
Miller on the Manchester United defeat: Devastated. There is no second chance in knockout football
Game of Thrones actor on Liverpool: Manchester United would have been destroyed a year ago. Huge progress
Ricard Puig: It's a pretty tough season, I'm not used to playing so little. Scoring with a header is something unreal
Khabib: I am preparing for my debut in big football. I am a free agent