Poland

Niemcy: 10 tysięcy zgonów chorych na COVID w 12 dni

Angela Merkel

AFP

Liczba zgonów chorych na COVID-19 w Niemczech przekroczy³a 50 tysiêcy - informuje AP.

Jednoczeœnie w Niemczech zmniejsza siê liczba dobowych zaka¿eñ koronawirusem - w ci¹gu ostatniej doby wykryto ich 17 862, o ok. 4,5 tysi¹ca mniej ni¿ tydzieñ wczeœniej. £¹cznie w Niemczech wykryto jak dot¹d 2,1 mln zaka¿eñ.

Obowi¹zuj¹cy w Niemczech od po³owy grudnia œcis³y lockdown zosta³ przed³u¿ony do 14 lutego. W³adze Niemiec obawiaj¹ siê skutków rozprzestrzeniania siê w kraju tzw. brytyjskiego wariantu koronawirusa, który ma byæ nawet do 70 proc. bardziej zakaŸny ni¿ dotychczas dominuj¹cy wariant.

Angela Merkel zapowiada, ¿e ka¿dy Niemiec ma mieæ mo¿liwoœæ zaszczepienia siê na COVID-19 do koñca wrzeœnia.

Jak dot¹d pierwsz¹ dawkê szczepionki otrzyma³o w Niemczech 1,32 mln osób.

Football news:

President of Atalanta on the refereeing of the match with Real Madrid: It was a shock. The referee is either inadequate, not ready for the Champions League match, or psychologically dependent
Otamendi on Guardiola: A monster. There is nothing better than working with such a coach
Henderson is out until at least April after surgery due to a groin injury
Barca presidential candidate Font on Laporte: The impression that the king is naked, and no one dares to say it
Manchester United still have an Interest in Kunde, but do not want to pay 80 million euros in compensation for the defender of Sevilla
In 2013, the former players of the Russian national team invested more than 200 million rubles in the bank. The money is still not returned
Lucescu about Dynamo Kyiv in the 1/8 finals of the Europa League: If they had said this in the summer, no one would have believed it