Poland

Niemal sto wielorybów w pułapce. Zginęły na lądzie

Oko³o stu grindwali i delfinów butlonosych zginê³o na Wyspach Chatham, oko³o 800 km od wschodniego wybrze¿a Nowej Zelandii.

Wiêkszoœæ zwierz¹t zosta³a wyrzucona na brzeg pod koniec ubieg³ego tygodnia. Dzia³ania ratowników by³y utrudnione ze wzglêdu na odleg³e po³o¿enie wyspy.

Nowozelandzki Departament Ochrony (DOC) poinformowa³, ¿e w sumie zginê³o 97 grindwali i trzy delfiny.

S³u¿by poinformowa³y, ¿e po przybyciu na miejsce wci¹¿ ¿y³o 26 wielorybów, ale ich stan by³ tak s³aby, ¿e poddano je eutanazji. Po ponownym wpuszczenia do oceanu prawdopodobnie pad³yby ofiar¹ rekinów.

Nie by³o to pierwszy tego rodzaju przypadek na Wyspach Chatham. W 1918 roku w podobnych okolicznoœciach zginê³o oko³o 1000 zwierz¹t.

Biolodzy morscy do dziœ nie s¹ w stanie z pe³n¹ œwiadomoœci¹ odpowiedzieæ, dlaczego dochodzi do masowego wyp³ywania wielorybów na brzeg. 

Pod koniec wrzeœnia w p³ytkich wodach u wybrze¿y Australii zginê³o w ten sposób kilkaset wielorybów.

Football news:

Hertha's sporting director loves signing players. Just look at his smile!
Rooney confirmed as Derby County head coach
Barca's presidential election will not take place on January 24 due to anti-coronavirus restrictions
Zlatan on Covid: I tried to train at home, but immediately felt tired
Bayern are Interested in Militao as a replacement for Alaba. The Brazilian has 3 matches for Real Madrid this season
Fiorentina Interested in Odriosola. The defender of Real Madrid played 1 match in the season
Pavlyuchenko on Tottenham: At first, my English was zero. When I drank a beer, I had good English, Spanish, and Portuguese