Poland

Niemal 7000 zakażeń w Polsce. Zmarły 443 osoby

AFP

Liczba potwierdzonych wynikami badañ przypadków koronawirusa w Polsce wzros³a do 1 450 747, zaœ przypadków œmiertelnych do 34 141 - poda³o Ministerstwo Zdrowia, informuj¹c o 6 919 nowych zaka¿eniach i œmierci 443 osób, u których testy wykaza³y SARS-CoV-2, w tym 106 z powodu COVID-19 bez stwierdzonych wczeœniej chorób wspó³istniej¹cych.

Najnowsze dane resortu zdrowia mówi¹, ¿e z powodu zaka¿enia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 hospitalizowane w Polsce s¹ 15 324 osoby.

Liczba zaka¿onych koronawirusem pacjentów pod³¹czonych do respiratorów w polskich szpitalach wynosi 1569. Kwarantann¹ z uwagi na SARS-CoV-2 objêto 184 982 osoby, a nadzorem epidemiologicznym - 5680. Od pocz¹tku epidemii ozdrowia³o 1 207 359 zaka¿onych.

W œrodowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia poinformowa³o, ¿e testy potwierdzi³y zaka¿enie nowym koronawirusem u kolejnych 6 919 osób.

Nowe przypadki dotycz¹ wszystkich województw: mazowieckiego (890), wielkopolskiego (683), œl¹skiego (649), pomorskiego (582), zachodniopomorskiego (550), warmiñsko-mazurskiego (549), kujawsko-pomorskiego (534), ³ódzkiego (393) lubelskiego (357), dolnoœl¹skiego (336), podlaskiego (329), ma³opolskiego (280), lubuskiego (201), podkarpackiego (192), opolskiego (138), œwiêtokrzyskiego (125).

"131 zaka¿eñ to dane bez wskazania adresu, które zostan¹ uzupe³nione przez inspekcjê sanitarn¹" -  poinformowa³ resort zdrowia.

Z powodu COVID-19 zmar³o 106 osób, natomiast z powodu wspó³istnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmar³o 337 osób.

W sumie koronawirusa wykryto w naszym kraju u 1 450 747 osób, 34 141 zaka¿onych zmar³o.

Œrednia dobowa liczba zaka¿eñ koronawirusem w Polsce w przeliczeniu na 100 tysiêcy mieszkañców z ostatnich 7 dni spad³a do 17,03. To najni¿szy poziom tego wskaŸnika odk¹d premier Mateusz Morawiecki przedstawi³ go na konferencji prasowej z 4 listopada jako wskaŸnik maj¹cy decydowaæ o poziomie obostrzeñ obowi¹zuj¹cych w Polsce.

Koronawirus SARS-CoV-2, znany wczeœniej jako 2019-nCoV po raz pierwszy pojawi³ siê w Wuhan prawdopodobnie w po³owie listopada 2019 roku.

Pierwszym du¿ym ogniskiem epidemii koronawirusa by³ targ z owocami morza w Wuhan, który w³adze zamknê³y 1 stycznia w zwi¹zku z rozpowszechnianiem siê choroby.

Na pocz¹tku stycznia w³adze Chin oficjalnie przyzna³y, ¿e zachorowania w Chinach powoduje nowy wirus z rodziny koronawirusów - wirusów odzwierzêcych (inne znane wirusy z tej rodziny to m.in. SARS i MERS).

Istnieje hipoteza, ¿e wirus przeniós³ siê ze zwierz¹t na cz³owieka w wyniku jedzenia miêsa dzikich zwierz¹t: nietoperzy, wê¿y lub ³uskowców.

Objawy COVID-19, choroby wywo³ywanej przez koronawirus to gor¹czka, kaszel, ból miêœni, os³abienie. W ponad 80 proc. przypadków przebieg choroby jest ³agodny i przypomina przebieg grypy. WHO szacuje œmiertelnoœæ nowego koronawirusa na poziomie ok. 3,4 proc. (w przypadku grypy - 0,1 proc.).

W grupie podwy¿szonego ryzyka w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa s¹ osoby starsze lub cierpi¹ce na choroby przewlek³e. Zara¿enie siê wirusem ma natomiast zwykle bardzo ³agodny przebieg u dzieci.

Football news:

Thierry Henry: Do I want to lead Arsenal? Yes. Do I want to mow the lawn at the Emirates? Yes. I am a fan of the club, and this is all utopia
Jose Mourinho: Bale had psychological scars after a couple of seasons with constant injuries
Andrea Pirlo: Juventus have everything to pass Porto, but we will not underestimate it
Pep about the championship: City need 6-7 wins. The opponents need to win everything and wait for our failures
UEFA suspended the referee of the PSG - Istanbul match until the end of the season for inappropriate behavior. The UEFA Control, Ethics and Disciplinary Committee (CEDB) has decided to sanction the referees who worked at the Champions League match between PSG and Istanbul on December 8
The Liverpool management considers the question of Klopp's resignation absurd. He retains full support
Jurgen Klopp: Liverpool will benefit from the Champions League, I hope. Let's go through Leipzig - we can become more confident