Poland

Niedzielski: W lutym badania przesiewowe dla nauczycieli

Koronawirus SARS-CoV-2

Adam Niedzielski, Andrzej Duda, Micha³ Dworczyk

Kancelaria Prezydenta

- Punktem wyjœcia przy tworzeniu szczepionych grup by³o przede wszystkim ryzyko, które jest najwiêksze u osób starszych - powiedzia³ minister zdrowia Adam Niedzielski podczas sesji pytañ i odpowiedzi (Q&A) z Andrzejem Dud¹ i Micha³em Dworczykiem. - Na pocz¹tku lutego chcemy powtórzyæ badanie przesiewowe nauczycieli - doda³.

Jak powiedzia³ podczas sesji pytañ i odpowiedzi (Q&A) szef kancelarii premiera Micha³ Dworczyk, „do Polski do tej pory dotar³o ponad milion dwieœcie szeœædziesi¹t tysiêcy szczepionek dwóch firm. Przede wszystkim firmy Pfizer i firmy Moderna”. - Szczepionek bêdzie coraz wiêcej. Mamy szansê na to, ¿e niebawem zostanie zarejestrowana trzecia szczepionka, firmy AstraZeneca. I to by by³a dla wszystkich krajów unijnych bardzo dobra informacja, bo to pozwoli³oby na znacz¹ce przyœpieszenie szczepieñ jeszcze w pierwszym kwartale - podkreœli³. - Ró¿ne kraje przyjmowa³y ró¿ne modele dzia³ania. My przyjêliœmy ten, kieruj¹cy siê bezpieczeñstwem pacjenta. Kiedy okaza³o siê, ¿e mamy problemy z firm¹ Pfizer, która ograniczy³a dostawy, kraje, które zdecydowa³y, aby szczepiæ wszystkich i nie zostawiaæ w magazynach ¿adnej rezerwy, maj¹ realny problem. Dziêki strategii opartej na bezpieczeñstwie pacjenta mamy gwarancjê, ¿e ka¿dy, kto dosta³ pierwsz¹ dawkê szczepionki, dostanie te¿ drug¹ - doda³.

Na temat szczepieñ wypowiedzia³ siê póŸniej równie¿ minister zdrowia Adam Niedzielski. - W przestrzeni publicznej czêsto pojawiaj¹ siê zarzuty, ¿e jako Polska nie kupiliœmy wszystkiego, co by³o mo¿liwe do kupienia. Takie zarzuty dotyczy³y w szczególnoœci szczepionki Moderny. Samej szczepionki Moderna mamy ju¿ na tê chwile zakontraktowane 6,6 mln. Mówiê o dostawie w ci¹gu roku, która ma byæ systematycznie roz³o¿ona. Ale oprócz Moderny mamy jeszcze inne szczepionki, które s¹ zakontraktowane w ³¹cznej iloœci ponad 62 mln. Ca³y kraj mo¿e mieæ pewnoœæ, ¿e otrzyma szczepionkê. Iloœæ dawek jest wiêksza ni¿ liczba doros³ej populacji. Warto wyjaœniæ, co wydarzy³o siê ostatnio w przypadku Moderny, bo na tym tle kreowane s¹ polityczne emocje. To, co zosta³o nam zaoferowane przez firmê Moderna, to zakup, który mia³ mieæ miejsce dopiero w czwartym kwartale tego roku lub nawet na pocz¹tku roku 2022 - stwierdzi³

Podczas Q&A prezydent Andrzej Duda zapewni³ tak¿e, ¿e „na poziomie pañstwowym nie bêdzie wprowadzana ¿adna obowi¹zkowoœæ szczepienia”. - Natomiast nikt z nas nie jest w stanie zagwarantowaæ, ¿e w funkcjonowaniu firm prywatnych nie bêd¹ wprowadzane takie elementy - przyzna³ prezydent, jako przyk³ady podaj¹c linie lotnicze czy firmy przewozowe.

Pe³nomocnik rz¹du do spraw szczepieñ Micha³ Dworczyk odpowiedzia³ natomiast na pytanie, co ze szczepieniem grupy osób powy¿ej 70. roku ¿ycia w miastach, gdzie po zapisach grupy po 80 roku ¿ycia, zajête s¹ terminy do koñca marca. - Namawiam wszystkich seniorów, by korzystaæ z infolinii - stwierdzi³. - To naj³atwiejszy sposób na zarejestrowanie siê na szczepienie. Chcielibyœmy, by miejsc by³o jak najwiêcej. Stworzyliœmy taki system, ¿e miesiêcznie moglibyœmy wykonywaæ cztery miliony szczepieñ. Ogranicza nas tylko dostêp do szczepionki, prêdkoœæ, z jak¹ dostarczaj¹ j¹ producenci - doda³. - Rzeczywiœcie s¹ miejsca, gdzie do koñca marca nie ma terminów. Zapewniam, ¿e je¿eli uda nam siê uzyskaæ dodatkowe szczepionki, bêdziemy uruchamiaæ dodatkowe punkty szczepieñ. Proszê o cierpliwoœæ - zaapelowa³. Jednoczeœnie minister Adam Niedzielski zapewni³ tak¿e, ¿e „dziêki systemowi zabezpieczania szczepionki na drug¹ dawkê, jesteœmy zmuszeni w tym tygodniu tylko niewiele zwolniæ tempo szczepieñ”. 

Podczas sesji pytañ i odpowiedzi pad³o równie¿ pytanie, kiedy bêd¹ mog³y siê zaszczepiæ osoby niepe³nosprawne. - Zgodnie z programem szczepieñ mamy grupy, które bêd¹ szczepione po kolei. S¹ dwa wymiary: po pierwsze mamy ró¿ne osoby z chorobami wspó³istniej¹cymi, mówiê o ciê¿kich chorobach, które mog¹ wywo³ywaæ niepe³nosprawnoœæ. Te osoby s¹ w grupie drugiej. W programie jest wskazane, ¿e je¿eli ktoœ jest seniorem z grupy pierwszej i jest obci¹¿ony niepe³nosprawnoœci¹, to jest dla niego priorytet - powiedzia³ Niedzielski. - Jest te¿ mo¿liwoœæ szczepienia osób, które maj¹ ograniczon¹ mobilnoœæ. Organizowany jest dowóz osób z ograniczeniami do punktów szczepieñ. Jest te¿ mo¿liwoœæ zamówienia zespo³u mobilnego, wyjazdowego, który przyje¿d¿a do osoby le¿¹cej - doda³ Dworczyk.

Mówi¹c o zamkniêtych lokalach gastronomicznych, Adam Niedzielski podkreœli³, ¿e rz¹d „opiera siê na konkretnych badaniach, które mówi¹ o ryzyku otwierania poszczególnych bran¿”. - Zarówno bran¿a gastronomiczna, jak i si³ownie, s¹ na szczycie tych miejsc, gdzie dochodzi do potencjalnego ryzyka transmisji koronawirusa. Nie ma ³atwiej odpowiedzi, ¿e zrobimy to zaraz. W pierwszej kolejnoœci nasza strategia polega na przywracaniu edukacji. Handel te¿ jest na górze - stwierdzi³ minister zdrowia.

„Dlaczego 60-letnia emerytka, która wychodzi tylko do sklepu, ma byæ szczepiona wczeœniej ni¿ nauczycielka w wieku 59 lat, która codziennie kontaktuje siê z dzieæmi, nie nosz¹cymi masek?” - zapyta³ jeden z internautów. Jak powiedzia³ Niedzielski, „punktem wyjœcia przy tworzeniu grup by³o przede wszystkim ryzyko, które jest najwiêksze u osób starszych”. - Oczywiœcie, jak schodzimy z wiekiem w dó³, od 80 latków, przez 70 latków, do 60 latków, to to ryzyko siê zmniejsza. Grupa nauczycieli jest równie¿ w³o¿ona do grupy pierwszej. Zrobimy wszystko, by do tego szczepienia dosz³o jak najszybciej - zapewni³ minister zdrowia.

Football news:

Thierry Henry: Do I want to lead Arsenal? Yes. Do I want to mow the lawn at the Emirates? Yes. I am a fan of the club, and this is all utopia
Jose Mourinho: Bale had psychological scars after a couple of seasons with constant injuries
Andrea Pirlo: Juventus have everything to pass Porto, but we will not underestimate it
Pep about the championship: City need 6-7 wins. The opponents need to win everything and wait for our failures
UEFA suspended the referee of the PSG - Istanbul match until the end of the season for inappropriate behavior. The UEFA Control, Ethics and Disciplinary Committee (CEDB) has decided to sanction the referees who worked at the Champions League match between PSG and Istanbul on December 8
The Liverpool management considers the question of Klopp's resignation absurd. He retains full support
Jurgen Klopp: Liverpool will benefit from the Champions League, I hope. Let's go through Leipzig - we can become more confident